(De)motivace učitelů
stát se řediteli

Co brání učitelům a učitelkám v tom, aby usilovali o ředitelské pozice? Co můžeme udělat, aby se jich do této funkce hlásilo více? Přečtěte si naši novou studii.

Ředitelé mají zásadní vliv na učení žáků

Letos se po celé České republice konají stovky ředitelských konkurzů. Je to zásadní událost, protože ředitelé a ředitelky mají významný vliv na učení žáků.

Pokud je škola kvalitně pedagogicky vedena, učitelé a učitelky se profesně a osobnostně rozvíjejí, mají pozitivní přístup k inovacím, novým trendům a reformám a zvyšuje se i jejich wellbeing. To má následně příznivý vliv na vzdělávací výsledky a wellbeing dětí. Klíčem ke spokojeným dětem, které se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi, je tedy vedle jejich učitelů a učitelek právě ředitel/ka školy.

Do konkurzů se nicméně hlásí v průměru jen 2 uchazeči a více než 50 % konkurzů má jen 1 účastníka, což často znemožňuje vybrat kvalitní kandidáty.

Výzkum Učitele naživo od PAQ Research odhaluje bariéry, které učitelům a učitelkám brání usilovat o ředitelské pozice, a přináší také návrhy, jak je odstranit. Jak motivovat učitele a učitelky, aby se do konkurzů hlásili? A co pro to mohou udělat zřizovatelé škol a další aktéři ve vzdělávání?


Jaká je míra (de)motivace učitelů?

Karel Gargulák
Analytik PAQ Research

„Nedostatek kandidátů vypovídá o tom, jak jsou vnímány podmínky ředitelské práce. Pojednává o tom i samotná studie, která potvrzuje dlouhodobě popisovaná data o práci ředitelů v České republice. Činností, za něž mají ředitelé odpovědnost, je neskutečně hodně."

Proč se učitelé nehlásí do konkurzů?

Typologie bariér na cestě za ředitelováním | Faktorová analýza

Síla spojnic znázorňuje faktorové zátěže – nakolik souvisí daná položka s faktorem. Rotace – Varimax, zobrazovány pouze faktory >=0,4

Markéta Bajerová
Vedoucí regionální podpory Středního článku a bývalá ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří

„Pro mě bylo vždy důležité být v době vyučování s lidmi ve sborovně, přivítat děti u dveří, chodit po škole avnímat atmosféru. Administrativní činnosti jsme tedy s paní zástupkyní dělaly, až když ve škole nikdo nebyl, tedy odpoledne nebo o víkendech. Bylo to velmi náročné."

Čeho se učitelé a učitelky obávají?

RAZÍTKA MÍSTO DĚTÍ

Ztráta kontaktu s učením odrazuje 51 % učitelů.

Být ředitelem je výrazně jiný typ práce, ...

než jaký si mnozí učitelé zvolili, tedy učení a kontakt s dětmi. Tato bariéra může být částečně zmírněna potlačením činností spojených s administrativní správou školy a vyhrazením prostoru přímo pro výuku. Tento krok se obtížně realizuje na menších školách s nízkým počtem zaměstnanců, ale na větších školách je možné některé administrativní úkoly delegovat. Zásadní dopad by nicméně mělo především systémové odbřemenění ředitelů od jejich administrativní zátěže. Odstranění části činností v oblasti administrativy by také vytvořilo ředitelům prostor pro pedagogické vedení školy – tedy pro práci se sborovnou a celkové zvyšování kvality výuky a jejích dopadů na děti u všech učitelek a učitelů ve škole.

NETRANSPARENTNOST

Každý 3. učitel pochybuje o férovém výběru ředitelů.

Neuspěje podle nich nejlepší, ale...

politicky vyhovující kandidát, tj. o výsledku rozhodují místní politické vazby. Častěji si to myslí právě ti učitelé, kteří se už v minulosti zúčastnili konkurzu na funkci ředitele. Dále jim vadí nejasný smysl rekonkurzů, tj. zda má zřizovatel v plánu současného ředitele skutečně vyměnit, anebo se jedná pouze o formalitu. V tom případě nemá pro další kandidáty smysl se o funkci ucházet.

SOCIÁLNÍ OBAVY A NEJISTOTY

Obava ze změny pozice v kolektivu a také z nejistoty práce.

Jak dál po skončení funkčního období?

Tyto obavy reflektují skutečnost, že v ČR chybí kariérní systém, který by ředitelům po skončení funkčního období dával další profesní perspektivu. Profesní perspektiva může mít například podobu pozice mentora, metodika, kouče, školení a vedení dalších ředitelů v rámci místní školské správy, ale také ve státní správě apod. Tyto možnosti vycházejí, mimo jiné, z dobré zahraniční praxe. Namísto toho se ředitelé a ředitelky vrací do pozice učitelů, často mezi své bývalé podřízené.

Specifické dopady bariér:

NA ŽENY

Ředitelský post zvažuje o 27 % méně žen než mužů...
 • Funkci zvažuje 37 % žen vs. 64 % mužů.
 • Téměř všechny zkoumané bariéry vnímají ženy jako větší překážku než muži. Platí také, že ženám někdo funkci nabízí výrazně méně často než mužům. To hraje důležitou roli, protože výzkum ukazuje, že mnohem častěji o funkci přemýšleli ti, kterým někdo z pedagogického sboru nebo vedení tuto pozici nabídl – 72 % vs. 36 %.
 • Školství je navíc výrazně feminizovanou profesí; ženy tvoří 80 % osob zaměstnaných v regionálním školství na učitelské pozici, na 1. stupni ZŠ je podíl žen dokonce 94 % a na 2. stupni ZŠ 76 % (viz data Informačního systému o platech Ministerstva financí).
 • Pokud by se podařilo odstranit bariéry, které právě ženám stojí v cestě k ředitelské pozici, otevřeli bychom dveře do ředitelen mimořádně významnému počtu potenciálních kandidátek.

NA MENŠÍ ŠKOLY

Na školách do 200 žáků mají...
 • potenciální uchazeči ještě častěji obavy z vysokého pracovního nasazení a časových nároků: jako zásadní problém to vidí 20 % učitelů, zatímco na velkých školách 9 %.
 • Uchazeči a uchazečky zde vnímají jako větší bariéru také nutnost se zorientovat v různých odvětvích (28 % vs. 15 % na velkých školách) pro zvládnutí všech činností spojených s ředitelskou funkcí.
 • Také mají častěji obavu, že by byli na vše sami.
 • To vše odpovídá reálné situaci těchto škol, které nejčastěji zřizují malí zřizovatelé, kteří nemají kapacitu pro podporu v administrativní správě škol (PAQ, 2024).

NA ZÁSTUPCE

Jak systémový dopad může motivovat zástupce?
 • Výzkum ukázal, že téměř 3/4 zástupců splňují definici kvalitního učitele.
 • Umí dobře profesně spolupracovat, mají zkušenost s vedením dospělých lidí, a tedy leadershipem, a za kvalitní lze označit jejich přístup k žákům a učení: umí pojmenovat vzdělávací cíle své výuky, využívat chyby žáků k dalšímu učení atd.
 • V minulosti se však do konkurzu přihlásila jen 1/3 z nich, ačkoliv to zvažovalo 68 % a 3/4 to někdo ze sboru nebo vedení nabídl. Zástupci mají častěji obavy z netransparentnosti konkurzů a ze spolupráce se zřizovatelem (starostou, vedením obce, místními politiky).
 • Po odstranění klíčových bariér by se v budoucnu do konkurzu přihlásilo 46 % zástupců, bez odstranění bariér pouze 31 %

Ludmila Hrušková
Ředitelka ZŠ Církvice

„Ve vztahu se zřizovatelem je pro mě nejtěžší slaďování představ o současné škole, o tom, jak má vypadat kvalitní učení. Velkou výzvou je zapojení zřizovatele do života školy. Hodně nám v tom pomáhá školní parlament, kdy se nám daří prostřednictvím dětí pana starostu se životem školy seznamovat."

Změny přilákají 2× více kandidátů:

Omezení administrativy, zajištění transparentního výběrového řízení a zlepšení podpory ředitelům by mohlo zvýšit počet potenciálních zájemců více než dvojnásobně.

Co s tím můžeme dělat?

KVALITNÍ PŘÍPRAVA NA FUNKCI
 

 • Čeští ředitelé jsou relativně hodně vzděláváni v oblasti legislativní a v oblasti administrativního řízení školy.
 • Oproti svým evropským kolegům nicméně pociťují, že nejsou dostatečně vzděláváni v oblasti pedagogického leadershipu, což sami hodnotí jako jednu z překážek pro výkon profese (Gargulák et al, 2021).

 • V souladu se Strategií 2030+ byl proto v září 2022 spuštěn pilotní běh inovativního kvalifikačního studia NPI ČR pro ředitele škol Lídr školy, které se zaměřuje na rozvoj pedagogického leadershipu. 


SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE ŘEDITELŮ
 

 • Systémové řešení hlavní bariéry – tedy přehlcení administrativou a úkony spojenými se správou školy (finančním řízením, správou budovy apod.) – může být ve sdružování škol (svazkovém školství, novele školské právnické osoby apod.) a sdílení těchto činností, což podle studií může administrativní zátěž výrazně omezit (Fischer a Mazouch, 2024).
 • Toto řešení ale nemusí adresovat další klíčové problémy: transparentnost výběrových řízení a odbornou podporu ze strany zřizovatelů. Klíčovým řešením pro tyto potřeby je existence větších zřizovatelů (či jejich sdružení, např. prostřednictvím společenství obcí), kteří mohou jednak převzít administrativu škol, ale zároveň díky odbornému zázemí profesionalizovat výběr ředitelů, odstranit z něj lokální politické motivace a posílit podporu ředitelů v pedagogickém vedení školy.


VYŠŠÍ TRANSPARENTNOST VÝBĚRU A HODNOCENÍ ŘEDITELE
 

Ze zahraničních zkušeností (Gargulák et al, 2023) i domácí dobré praxe (PAQ, 2024) vyplývá, že řešením je vyšší profesionalizace školské správy: o výběru ředitele, ale i o jeho hodnocení a odměňování rozhodují odborníci na základě výsledků jeho práce, nikoliv politická moc, a politické vedení je primárně zodpovědné za celkové směřování školství. 


ODBORNÁ PODPORA ZE STRANY ZŘIZOVATELE
 

 • Výzkum ukázal, že 22 % učitelů a učitelek vnímá jako bariéru nedostatek podpory či vedení od zřizovatele.

 • Český vzdělávací systém je vysoce decentralizovaný, ředitelé mají vysokou míru autonomie a na jejich bedrech leží většina rozhodnutí spojených s chodem školy.

 • Jedním z právě probíhajících projektů je Střední článek podpory. Ten realizuje MŠMT s cílem přispět ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol v manažerské a nepedagogické práci. Systémovým řešením je také odborné zázemí, které umožní zřizovatelům podporovat ředitele v pedagogickém vedení školy.

Leadership pipeline, ucelený a vzájemně provázaný systém vyhledávání, přípravy, výběru, vzdělávání, evaluace a podpory ředitelů – lídrů.

O výzkumu

Výzkum Učitele naživo, z. ú. a PAQ Research, z. ú. zjišťuje bariéry a motivace učitelů stát se řediteli a zkoumá potenciální dopady odstranění klíčových bariér. Dotazovali jsme vzorek učitelek a učitelů ZŠ ve věku 30 a více let s alespoň čtyřletou učitelskou praxí. Celkem bylo dotázáno 567 učitelek a učitelů ZŠ.

Máte dotaz?

Obraťte se na
Nicole Martincovou