Směrnice o ochraně oznamovatelů

ÚČEL SMĚRNICE

Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace Učitel naživo, z. ú.

PLATNOST SMĚRNICE

Ustanovení této směrnice jsou platná v celé organizaci Učitel naživo, z. ú.

DEFINICE POJMŮ

Oznámení: oznámení („podání“) fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákoně uvedeném („oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie“), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

Odvetné opatření: jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli (nebo dalším relevantním osobám) může způsobit újmu

Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie:

 • finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
 • daně z příjmů právnických osob
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrana finančních zájmů Evropské unie
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

VOS (Vnitřní oznamovací systém): soubor postupů a pravidel v organizaci umožňujících podat bezpečně oznámení a získat na něj reakci (opatření).

ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

 • Statutární orgán organizace: odpovídá za zajištění vytvoření VOS, včetně řádného vedení dokumentace a ochrany dat souvisejících s oznámením ve smyslu této směrnice (zajištění bezpečnosti informací). Odpovídá za určení PO k výkonu činnosti.
 • Oznamovatel: nepodává vědomě nepravdivé oznámení.
 • Příslušná osoba (PO): plní povinnosti související s výkonem činnosti. Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací.

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).

INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU

Název (jméno) organizace: Učitel naživo, z. ú.

Kontaktní údaje organizace: info@ucitelnazivo.cz, www.ucitelnazivo.cz

Jméno a kontaktní údaje 1. PO: Dominika Plochová, email: dominika.plochova@ucitelnazivo.cz, tel. +420 604751051

Jméno a kontaktní údaje 2. PO: Klára Ondříčková, email: klara.ondrickova@ucitelnazivo.cz, tel. +420 604419764

Jméno a kontaktní údaje 3. PO: Anna Francová, e-mail: a.francova@ucitelnazivo.cz

POVĚŘENÁ „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA“

PO dle této směrnice provádí následující činnosti:

 • přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
 • navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
 • zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak,
 • postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
 • plní pokyny organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)

Oznámení podle směrnice lze podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice,cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

Oznámení prostřednictvím VOS:

Písemně

 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@ucitelnazivo.cz;
 • v listinné podobě na adresu: Učitel naživo, z. ú. Vršovická 817/5, 10100 Praha 10, s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“.

Ústně

 • po předchozí ústní, telefonické či elektronické domluvě. 

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele). Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě  protiprávního stavu.  Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Pokud by se oznámení týkalo jedné z příslušných osob, bude tato příslušná osoba vyloučena z celého procesu vyhodnocování a šetření daného oznámení.

Pokud by bylo oznámení doručeno pouze jedné z příslušných osob, bude tato příslušná osoba vyhodnocovat a šetřit toto oznámení ve spolupráci s ostatními příslušnými osobami, ale jen v případě, pokud tyto příslušné osoby nejsou součástí oznámení a předmětem následného šetření.

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 15. 12. 2023.