Časté dotazy

Je možné se přihlásit, i když nemám zatím titul Mgr./Ing.?

V tomto roce výcvik nabízíme v akreditované podobě, kdy funguje podobně jako tzv. pedagogické minimum. To znamená, že v kombinaci s titulem Mgr./Ing. nebo ekvivalentem (i z nepedagogického oboru) opravňuje k učení (poskytuje kvalifikaci). Více viz sekce Co si odneseš?

Akreditace neumožňuje do výcviku přijmout zájemce, kteří zatím nemají titul Mgr./Ing. dostudovaný. Proto není možné se do výcviku přihlásit, pokud před jeho začátkem nezískáš titul Mgr./Ing. Pokud máš o výcvik zájem, ale tento titul zatím nemáš, vyplň náš dotazník. Díky tomu o Tobě budeme vědět a budeme moci na Tvůj zájem reagovat. V případě dotazů nás neváhej kontaktovat na prihlaska@ucitelnazivo.cz nebo 777 599 563. Děkujeme.

Jak zjistím, které předměty budu moct na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Je to podle zákona o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z ředitelů škol. V případě dotazů nás neváhej kontaktovat na prihlaska@ucitelnazivo.cz nebo 777 599 563.

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah programu Učitel naživo je 380 hodin praxe a 370 hodin výcviku. Přesný rozsah v daném školním roce záleží na variantě, kterou studuješ. Více viz varianty programu.

Jaký je časový harmonogram programu?

Orientační časový harmonogram programu na rok 2018/2019 najdeš v sekci kalendář.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je v rozsahu od 22 000 do 38 000 Kč za celý program v závislosti na zvolené variantě a termínech placení. Skutečné náklady výcviku přesahují 140 000 Kč na studenta. Více informací v sekci cena.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

Podmínkou přijetí je chuť (se) učit, soulad s hodnotami a pojetím výcviku a Mgr. titul (nebo ekvivalent jako Ing., MgA. apod.) z oboru, který bys chtěl/a učit. Více o podmínkách přijetí.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej a CV) a 2. kola (osobní rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdeš v sekci přihláška.

Jaké školy jsou do programu zapojeny?

Zapojené jsou základní školy i střední školy. Jejich přehled najdeš v sekci tréninkové školy.

Je program věkově limitován?

Ne, není.

Jaké obory budou otevřené?

Program Učitel naživo není oborově vyhraněný. Obor záleží na tvém absolvovaném Mgr. studiu. Varianty programu nabízíme tři, zda budou otevřeny, záleží na jejich naplněnosti. Budeme o tom informovat v průběhu přijímacího řízení. Více o variantách programu.

Budu dopředu vědět, které dny budu ve škole během celého roku či půlroku?

Do konce června budeme my i ty vědět, do jaké školy půjdeš, včetně přesných podmínek.

Budou mít studenti programu status vysokoškolského studenta?

Ne, program poběží v režimu celoživotního vzdělávání. V režimu celoživotního vzdělávání nemá účastník oficiální status vysokoškolského studenta.

Bude možnost si vybrat konkrétní školy?

Vždy je třeba, aby spolupráci se školou uzavřel Učitel naživo a aby se kromě konkrétních učitelů zapojilo také vedení školy. Jsme otevření tipům na školy, se kterými spolupracovat. Není to ale tak, že by si student mohl školu, kam bude chodit na praxi, sjednávat sám.

Který vysokoškolský obor odpovídá kterému předmětu na ZŠ/SŠ?

Vstupním předpokladem pro nástup do Učitele naživo je absolvování magisterského studia vysokoškolského oboru odpovídajícího vyučovanému předmětu. Např. obor Ekologická a evoluční biologie na VŠ bude odpovídat předmětům Přírodověda, Přírodopis, Biologie na ZŠ/SŠ. O tom, který předmět na ZŠ nebo SŠ odpovídá svým charakterem kterému vysokoškolskému oboru ve finále rozhoduje ředitel školy, který učitele najímá – ten se zodpovídá České školní inspekci. Přihlíží se zejména ke státním zkouškám a celkově k předmětům, které účastník absolvoval. Doporučujeme řídit se selským rozumem :-).

Jak je projekt financovaný?

Projekt finančně podporuje Nadace České spořitelny, Duhovka Group, Nadace Avast a další donoři.

Budou účastníci učit na 1. stupni?

Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň.