Časté dotazy

Otevřete program i ve školním roce 2024/25?

Ano, nový ročník programu Učitel naživo budeme otevírat. Informace o přihlášení najdete na našem webu..

Mohu se přihlásit do programu, když jsem absolvoval/a pouze bakalářské studium?

Není to možné, v akreditaci našeho programu je stanoveno, že podmínkou pro přijetí do programu je absolvování magisterského studia. 

Mohu se hlásit do programu, když teprve dokončuji své magisterské studium? 

Ano, můžete se hlásit. Vaše magisterské studium je třeba úspěšně dokončit před nástupem do našeho studia. Tedy do 1. 9. 2024.

Jakou mám šanci na přijetí do programu?

V posledních letech se pravidelně hlásilo přibližně 100 uchazečů, letos jich přijmeme 30. 

Jak zjistím, které předměty budu moci na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Stanovuje ho zákon o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ předmětu, který chce učitel učit.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z nich (např. na škole, kde byste se chtěli potenciálně ucházet o místo).

Předpoklady k tomu, jaké předměty můžete vyučovat s vaší kvalifikací si můžete ověřit na přehledné stránce naší spřátelené organizace Začni učit zde: https://zacniucit.cz/pruvodce/

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je 32 000 Kč za celý kurz. Je možné získat slevu za včasnou přihlášku (2000 Kč).

Díky našim finančním partnerům můžeme držet cenu za náš program v této výši. Jeho reálná cena přesahuje 100 000 Kč ročně za studenta. 

Uchazeči o studium, kteří už vědí, do jaké školy by po dokončení programu chtěli nastoupit, se mohou obrátit na ředitele s žádostí o finanční výpomoc ze zdrojů na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokud je to v zájmu školy, může se vám rozhodnout proplatit část školného nebo i plnou výši.

Platba za studium se hradí jednorázově nejpozději do 14. června 2024.

Jaké jsou podmínky a předpoklady přijetí?

  • Mám ukončené magisterské studium (titul Mgr./Ing./MgA. a podobně), kterému svým charakterem odpovídá některý z předmětů vyučovaných na 2. stupni ZŠ nebo SŠ.

  • Zatím jsem nezískal/a pedagogickou kvalifikaci. (Program si klade za cíl připravovat budoucí učitele na jejich dráhu a není v této chvíli určen učitelům, kteří již získali kvalifikaci a chtějí své kompetence ještě zdokonalit.)

  • Chci učit alespoň na úvazek 0,5 na 2. stupni základní školy nebo na střední škole.

  • Mám chuť učit (se).

  • Mám motivaci pracovat se žáky se sociálním znevýhodněním.

  • Jsem v souladu s hodnotami a pojetím programu Učitel naživo.

  • Jsem ochotný/á a dovedu překonávat překážky, protože učení může být náročné. 

  • Umím efektivně nakládat s časem a ochota ho investovat do praktické a teoretické části studia.

Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační dopis, CV a vyplněné přihlášky) a 2. kola (praktická část v rámci osobního setkání). Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah akreditovaného programu Učitel naživo je 150 hodin teoretické přípravy a 150 hodin praxe.

Jaký je časový harmonogram programu?

Přesný časový harmonogram, to znamená termíny jednotlivých výukových bloků, dáváme k dispozici přijatým uchazečům v květnu. Jedná se o 5 víkendů a 1 prodloužený víkend v roce. Dále se také jedná o reflektivní semináře a společná oborová setkání, které jsou ve všední dny jednou za 14 dní od 16:00 do 18:30. Studenti se během studia zúčastní 4 exkurzí do škol (všední dny obvykle mezi 8:00 a 14:00). V obou letech studia je třeba počítat s účastí na praxi každý týden.

Jaké školy jsou do programu zapojené?

Praxe v prvním ročníku budou studenti konat na státních základních a středních školách v Praze a Středočeském kraji, na nichž budou mít příležitost pracovat i s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Je program věkově limitovaný?

Ne, není.

Budu dopředu vědět, které dny budu na praxi ve škole během prvního roku studia?

Během června probíhá tzv. „usazování na praxe“, kdy se studenti dozvědí, na jaké škole budou plnit praxe, a seznámí se svým provázejícím učitelem. Přesný den konání praxe potom záleží na dohodě studenta (studentů) s provázejícím učitelem. Záleží také na rozvrhu provázejícího učitele, který je známý většinou až koncem srpna. V červnu je ale možné se mezi sebou domluvit na preferencích a provázející učitel někdy může požádat vedení své školy o takové nastavení rozvrhu v novém školním roce, aby to bylo pro praxi výhodné.
Chtěli bychom zdůraznit, že ačkoli je zde prostor pro domluvu, žádáme naše studenty o jistou flexibilitu a ochotu se v důsledku přizpůsobit možnostem provázejícího učitele.

Budou mít studenti programu status VŠ studenta?

Ne, program běží v režimu celoživotního vzdělávání a neposkytuje status VŠ studenta.

Bude možnost vybrat si konkrétní školy pro plnění praxe?

V prvním ročníku není možné si vybírat vlastní školu pro praxi. Přihlížíme k přáním, jež uchazeči vyjadřují v dotazníku při přijímacích zkouškách a snažíme se najít školy, které by jim nejlépe seděly. 

Hledáme ovšem z rejstříku takových škol, které odpovídají našim kritériím kvality (mimo jiné dlouhodobá kvalitní spolupráce, soulad s naším pojetím vzdělávání aj.) a kde studenti mohou učit předmět, který odpovídá jejich aprobaci. 
Praxi studenti plní v oboru, který studovali na vysoké škole (skládali z něj státní závěrečnou zkoušku, což doloží diplomem), nebo v oboru, v němž se již delší dobu rozvíjí a můžou tuto skutečnost doložit.

Úspěšní uchazeči jsou usazováni na praxe na státní školy v Praze a Středočeském kraji, na nichž budou mít příležitost pracovat i s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Ve druhém ročníku plní studenti praxi formou “student zaměstnancem”, kdy již učí ve škole, kde jsou zaměstnáni, a získávají podporu od spolužáka, uvádějícího učitele a mentora. Praxe budou směřovat do středních odborných učilišť, odborných škol i běžných základních škol tak, aby studenti měli příležitost pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (školy kde se neplatí školné).Ve druhém roce si již zajišťují praxi sami studenti, takže to kam půjdou, bude záležet na jejich výběru.

Jak si mám zajistit praxi ve škole na druhý rok studia?

Někteří ze studentů už ví, na jaké škole by po získání diplomu chtěli učit, ale jiní to zjistí až v průběhu prvního roku studia. Během prvního roku poznáváte mnoho učitelských kolegů, navštěvujete různé druhy škol na exkurzích a děláte si lepší představu, kde byste chtěli pracovat. Někdy se stane, že vás tréninková škola bude chtít „ulovit” už během praxe. Jindy uděláte první krok vy a kontaktujete školu, která se vám líbí, jestli by pro vás neměli na příští rok úvazek (Učitel naživo požaduje minimální úvazek 5 hodin týdně na 2. stupni ZŠ nebo SŠ). Učitel naživo také shromažďuje nabídky od svých spolupracujících škol, které pak rozesílá studentům. Naši studenti a absolventi jsou běžně na školách žádání, protože vedení ví, že prošli kvalitním programem a chtějí svou práci dělat co nejlépe.

Do jaké míry je třeba znalost oboru?

U účastníků programu se předpokládá absolvování VŠ oboru odpovídajícího vyučovanému předmětu (např. obor mikrobiologie na přírodovědné fakultě – biologie, historie na filozofické fakultě – dějepis apod.). U některých oborů na VŠ není jejich spojitost s předmětem vyučovaným na ZŠ nebo SŠ tak zřejmá. Pak je dobré uvažovat o předmětech, ze kterých se na VŠ skládaly státní závěrečné zkoušky a kterými student prošel. Učitel by měl mít samozřejmě dobré oborové znalosti, aby mohl obor učit. Měl by se orientovat v oboru v celé jeho šíři, tak jak ho popisuje Rámcový vzdělávací program. Je časté, že účastníci mají velmi dobré znalosti a dovednosti v určitém užším výseku oboru, protože jejich VŠ obor nebo práce byly více specializované. To má samozřejmě své výhody, protože potom dokážou dětem zprostředkovat využitelnost oboru v praxi nebo poslední novinky v oboru. Předpokládá se zároveň, že si účastník bude doplňovat případné chybějící oborové znalosti v průběhu procesu připravování se na to být učitelem.

Z čeho je organizace financovaná?

Projekt finančně podporují naši finanční partneři. . Jejich přehled naleznete v sekci Partneři.

Mohou absolventi učit na 1. stupni?

Nemohou. Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň (tj. 2. stupeň základní školy a střední školy).

Budu si moci připravovat výuku na praxi podle sebe?

Naši studenti v prvním roce studia spolupracují s provázejícím učitelem na tréninkové škole a způsob výuky na praxi je třeba domlouvat přímo s ním. Učitel nese odpovědnost za děti a za výuku, a proto má hlavní slovo v určování toho, jak je a není možné v jeho třídě učit. Zároveň provázející učitelé zapojení do projektu vědí, že studenti potřebují zkoušet různé postupy, kterým se věnují v rámci studia.

Jak vybíráte učitele na tréninkových školách?

S učiteli, kteří mají zájem zapojit se do programu v roli provázejícího učitele, probíhají rozhovory. Cílem rozhovorů je ujasnit si, jestli motivace učitele pro vstup do programu odpovídá tomu, co může program nabídnout a naopak, jestli učitel může nabídnout to, co program potřebuje pro studenty. Nejdůležitějšími kritérii při výběru jsou pro nás mimo pedagogických dovedností především otevřenost ke spolupráci a ochota se společně učit. Provázející učitelé mají v průběhu programu intenzivní podporu v podobě mentoringu a společných setkání.