Časté dotazy

Je možné se přihlásit, i když zatím nemám titul Mgr./Ing.?

Výcvik nabízíme v akreditované podobě, kdy funguje podobně jako tzv. pedagogické minimum. To znamená, že v kombinaci s titulem Mgr./Ing. nebo ekvivalentem (i z nepedagogického oboru) opravňuje k učení (poskytuje kvalifikaci). Absolvované vysokoškolské studium na úrovni Mgr. je podmínkou pro vstup do programu. Pokud právě dokončujete vysokou školu, je možné se přihlásit. Získání titulu Mgr./Ing. je ale třeba doložit během prvního roku studia, v opačném případě není možné náš program úspěšně dokončit. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jak zjistíte, které předměty budete moci na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Je to podle zákona o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ předmětu, který chce učitel učit.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z nich. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je 38 000 Kč za celý kurz. Je možné získat slevu za včasnou přihlášku (2000 Kč) a za včasnou platbu (3000 Kč). Obě slevy se sčítají, tj. minimální cena je 33 000 Kč. Skutečné náklady výcviku jsou přes 140 000 Kč na studenta ročně (280 tisíc Kč za program) a jsou dotované ze soukromých zdrojů. Více v sekci o programu.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

  • Mít chuť (se) učit.
  • Být v souladu s hodnotami a pojetím programu Učitel naživo.
  • Ukončené magisterské studium (titul Mgr./Ing./MgA. a podobně), kterému svým charakterem odpovídá některý
    z předmětů vyučovaných na 2. stupni ZŠ nebo SŠ.
  • Zatím nezískaná pedagogická kvalifikace. Program si klade za cíl připravovat budoucí učitele na jejich dráhu a není
    v této chvíli určen učitelům, kteří již získali kvalifikaci a chtějí své kompetence ještě zdokonalit.
  • Záměr učit alespoň na úvazek 0,5 na 2. stupni základní školy nebo na střední škole..

Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej, CV a vyplněné přihlášky) a 2. kola (osobní online rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah programu Učitel naživo je 370 hodin teoretické přípravy a 380 hodin praxe (z toho 290 hodin v rámci akreditace).

Jaký je časový harmonogram programu?

Přesný časový harmonogram, to znamená data jednotlivých výukových bloků, dáváme k dispozici uchazečům během druhého kola přijímacího řízení. Jedná se o 6 víkendů a 2 prodloužené víkendy v roce. Ve druhém ročníku budou některé bloky nahrazeny e-learningem v souladu s kombinovanou formou studia. Dále se také jedná o reflektivní semináře, které jsou ve čtvrtky jednou za 14 dní od 16:00 do 18:30.

Jaké školy jsou do programu zapojené?

Jsou zapojené základní a střední školy z Prahy a okolí. Jejich přehled najdete v sekci Partneři.

Je program věkově limitovaný?

Ne, není.

Budu dopředu vědět, které dny budu ve škole během celého roku?

Během června probíhá tzv. „usazování na praxe“, kdy se dozvíte, na jaké škole budete plnit praxe a seznámíte se se svým provázejícím učitelem. Přesný den konání praxe potom záleží na dohodě studenta (studentů) s provázejícím učitelem. Záleží také na rozvrhu provázejícího učitele, který je známý většinou až koncem srpna. V červnu je ale možné se mezi sebou domluvit na preferencích a provázející učitel někdy může požádat vedení své školy o takové nastavení rozvrhu
v novém školním roce, aby to bylo pro praxi výhodné.

Budou mít studenti programu status VŠ studenta?

Ne, program běží v režimu celoživotního vzdělávání a neposkytuje status VŠ studenta.

Bude možnost vybrat si konkrétní školy pro plnění praxe?

Tréninkové školy, na kterých si studenti plní praxe, s námi spolupracují dlouhodobě, stejně jako učitelé, ke kterým studenti chodí. Není proto možné si vybírat vlastní školu pro praxi, a to zejména v prvním roce studia programu, protože není dostatek času navázat spolupráci s novou školou. Náš tým praxí má k dispozici učitele, kteří chtějí s programem spolupracovat a těší se na studenty. Během prvního roku studia je možné dát najevo své preference ohledně praxe ve druhém roce a tým praxí se snaží vyjít maximálně vstříc. Ve druhém ročníku je také možnost plnit praxi formou “student zaměstnancem”, kdy již učíte ve škole na úvazek a získáváte podporu od spolužáka, uvádějícího učitele a mentora.

Do jaké míry je třeba znalost oboru?

U účastníků programu se předpokládá absolvování VŠ oboru odpovídajícího vyučovanému předmětu (např. obor mikrobiologie na přírodovědné fakultě – biologie, historie na filozofické fakultě – dějepis apod.). U některých oborů na VŠ není jejich spojitost s předmětem vyučovaným na ZŠ nebo SŠ tak zřejmá. Pak je dobré uvažovat o předmětech, ze kterých se na VŠ skládaly státní závěrečné zkoušky a kterými student prošel. Učitel by měl mít samozřejmě dobré oborové znalosti, aby mohl obor učit. Měl by se orientovat v oboru v celé jeho šíři, tak jak ho popisuje Rámcový vzdělávací program. Je časté, že účastníci mají velmi dobré znalosti a dovednosti v určitém užším výseku oboru, protože jejich VŠ obor nebo práce byly více specializované. To má samozřejmě své výhody, protože potom dokážou dětem zprostředkovat využitelnost oboru v praxi nebo poslední novinky v oboru. Předpokládá se zároveň, že si účastník bude doplňovat případné chybějící oborové znalosti v průběhu procesu připravování se na to být učitelem.

Z čeho je organizace financovaná?

Projekt finančně podporují soukromí dárci. Jejich přehled naleznete v sekci Partneři.

Mohou absolventi učit na 1. stupni?

Nemohou. Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň (tj. 2. stupeň základní školy a střední školy).

Kolik účastníků můžete v jednom roce přijmout?

Do jedné skupiny přijímáme cca 25 účastníků. Počet výcvikových skupin se může v každém roce lišit (většinou se jedná
o jednu až dvě).

Bude si student moci připravovat výuku podle sebe?

Naši studenti spolupracují s učitelem na tréninkové škole a způsob výuky na praxi je třeba domlouvat přímo s ním. Učitel nese odpovědnost za děti a za výuku, a proto má hlavní slovo v určování toho, jak je a není možné v jeho třídě učit. Zároveň učitelé zapojení do projektu vědí, že studenti potřebují zkoušet různé postupy, kterým se věnují na výcviku.

Jak vybíráte učitele na tréninkových školách?

Probíhají rozhovory s učiteli, kteří mají zájem zapojit se do programu v roli provázejícího učitele. Cílem rozhovorů je ujasnit si, jestli motivace učitele pro vstup do programu odpovídá tomu, co může program nabídnout a naopak, jestli učitel může nabídnout to, co program potřebuje pro studenty. Učitelé mají v průběhu programu intenzivní podporu v podobě mentoringu a společných setkání.

Kde budu na praxi?

Vaše umístění záleží na předmětech, které budete učit. Každé pololetí/rok pak budete u jiného učitele. Spolupracujeme
s řadou učitelů na tzv. tréninkových školách. Přesné umístění na tréninkovou školu se dozvíte včas před nástupem na
praxi – obvykle do konce června předchozího školního roku.