Časté dotazy

Čím se program liší od podobných rekvalifikačních kurzů?

Ne nadarmo se podobným programům říká pedagogické minimum. My uvažujeme opačně. Naše školy potřebují motivované a dobře připravené učitele, kteří se pro tuto práci rozhodli po zralé úvaze. Učitele, kteří měli dlouhodobou možnost konfrontovat vlastní představy o sobě v roli učitele, o dětech a o výuce s realitou současné školy a třídy.

Sebevědomí učitele nestojí jen na jeho odborných znalostech, roste mimo jiné i z toho, že se nebojí interakce s dětmi, že umí budovat vztahy ve třídě, že ví, jak podpořit proces učení každého žáka. A kde se tohle všechno může budoucí učitel naučit? Ve škole, mezi dětmi. Na dlouhodobé a důsledně reflektované praxi.

Zkušenost získavaná na praxi má nezastupitelnou úlohu při porozumění  pedagogickým a psychologickým teoriím. Teorie najednou „dávají smysl“, věci do sebe začínají zapadat.

Výuka ve studijním programu se opírá o koncept izomorfismu, to znamená, že klade důraz na to, jakým způsobem průvodci budoucích učitelů vyučují, zda-li umožňují studentům projít zkušeností s konkrétním typem metody či formy výuky ap. Výuka je tedy směřována k tomu, aby se studenti učitelství neučili například o kostruktivismu nebo o kooperativním učení, ale aby výuka, kterou v rámci přípravy na profesi učitele sami procházejí, byla vystavěna na principech konstruktivismu a kooperativního učení. Koncept izomorfismu je úzce propojen se sebezkušenostním učením, skrze něj se studenti seznamují s pozitivními dopady, ale i s limity a riziky jednotlivých metod a forem výuky. Přivádí studenty učitelství k autentickému a smysluplnému jednání v roli učitele. Navíc je kurikulum vzdělávacího programu integrativní, je vystavěno na konkrétních pedagogických situacích, jejichž prostřednictvím si studenti osvojují potřebné pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti.

Je možné se přihlásit, i když nemám zatím titul Mgr./Ing.?

V tomto roce výcvik nabízíme v akreditované podobě, kdy funguje podobně jako tzv. pedagogické minimum. To znamená, že v kombinaci s titulem Mgr./Ing. nebo ekvivalentem (i z nepedagogického oboru) opravňuje k učení (poskytuje kvalifikaci). Více viz sekce Co si odneseš?

Pokud právě dokončuješ vysokou školu, je možné se přihlásit. Získání titulu Mgr./Ing. je ale třeba doložit během prvního roku studia. V případě dotazů nás neváhej kontaktovat na prihlaska@ucitelnazivo.cz nebo 774 570 292. Děkujeme.

Jak zjistím, které předměty budu moct na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Je to podle zákona o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z ředitelů škol. V případě dotazů nás neváhej kontaktovat na prihlaska@ucitelnazivo.cz nebo 777 599 563.

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah programu Učitel naživo je 380 hodin praxe a 370 hodin výcviku. Přesný rozsah v daném školním roce záleží na variantě, kterou studuješ. Více viz varianty programu.

Jaký je časový harmonogram programu?

Orientační časový harmonogram programu na rok 2018/2019 najdeš v sekci kalendář.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je v rozsahu od 22 000 do 38 000 Kč za celý program v závislosti na zvolené variantě a termínech placení. Skutečné náklady výcviku přesahují 140 000 Kč na studenta. Více informací v sekci cena.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

Podmínkou přijetí je chuť (se) učit, soulad s hodnotami a pojetím výcviku a Mgr. titul (nebo ekvivalent jako Ing., MgA. apod.) z oboru, který bys chtěl/a učit. Více o podmínkách přijetí.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej a CV) a 2. kola (osobní rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdeš v sekci přihláška.

Jaké školy jsou do programu zapojeny?

Zapojené jsou základní školy i střední školy. Jejich přehled najdeš v sekci tréninkové školy.

Je program limitován co do účastnické skupiny? Například věkem?

Studijní skupina, s níž pracujeme, je heterogenní. A to ve vztahu k věku, k profesnímu zaměření, ale i k životní situaci. Najdete v ní čtyřicátníky, kteří se rozhodli změnit profesi, studenty pedagogické fakulty, ale i „hotové“ učitele, to znamená ty, kteří již pedagogické vzdělání vyžadované legislativou mají, a přesto cítí potřebu dalšího profesního rozvoje.

Zjednodušeně: Ne, není.

Jaké obory budou otevřené?

Program Učitel naživo není oborově vyhraněný. Obor záleží na tvém absolvovaném Mgr. studiu. Varianty programu nabízíme tři, zda budou otevřeny, záleží na jejich naplněnosti. Budeme o tom informovat v průběhu přijímacího řízení. Více o variantách programu.

Budu dopředu vědět, které dny budu ve škole během celého roku či půlroku?

Do konce června budeme my i ty vědět, do jaké školy půjdeš, včetně přesných podmínek.

Jak vypadá praxe studentů ve škole?

Studenti tráví na základní nebo střední škole jeden den v týdnu. V případě dvouleté varianty dva. Studenti spolupracují nejen s provázejícím učitelem, ale i s některým ze spolužáků z programu. Společně plánují a připravují výuku, společně také vyhodnocují její dopad na učení žáků. A co považujeme za obzvlášť důležité a pro žáky užitečné: často učí v tandemu. Studenti samozřejmě učí i samostatně, hospitují v hodinách svých provázejících učitelů a spolužáků, je-li to možné, účastní se porad, třídnických hodin, seznamují se se školou jako s institucí.

Během dvouletého výcviku studenti vystřídají dvě různé školy, dva provázející učitele. Mají tak možnost porovnávat své zkušenosti, klást si otázky, proč to, co funguje v jedné škole, nemusí fungovat v té druhé a naopak. Spolupráce studentů učitelství a provázejících učitelů je podporována externími mentory, kteří se zaměřují na pozorování výuky a komunikace provázejících učitelů se studenty učitelství. Poskytují provázejícím učitelům podporu v procesu reflexe výuky. Důraz na reflexi je klíčovým prvkem celého vzdělávacího programu. Nestačí chodit na praxi, nestačí učit. Důležité je o svém působení na žáky přemýšlet, své zkušenosti z praxe analyzovat, hledat nová, vhodnější řešení pedagogických situací. Díky tomu je možné v procesu stávání se učitelem ujít za dva roky opravdu dlouhý kus cesty.

Budou mít studenti programu status vysokoškolského studenta?

Ne, program poběží v režimu celoživotního vzdělávání. V režimu celoživotního vzdělávání nemá účastník oficiální status vysokoškolského studenta.

Bude možnost si vybrat konkrétní školy?

Vždy je třeba, aby spolupráci se školou uzavřel Učitel naživo a aby se kromě konkrétních učitelů zapojilo také vedení školy. Jsme otevření tipům na školy, se kterými spolupracovat. Není to ale tak, že by si student mohl školu, kam bude chodit na praxi, sjednávat sám.

Který vysokoškolský obor odpovídá kterému předmětu na ZŠ/SŠ?

Vstupním předpokladem pro nástup do Učitele naživo je absolvování magisterského studia vysokoškolského oboru odpovídajícího vyučovanému předmětu. Např. obor Ekologická a evoluční biologie na VŠ bude odpovídat předmětům Přírodověda, Přírodopis, Biologie na ZŠ/SŠ. O tom, který předmět na ZŠ nebo SŠ odpovídá svým charakterem kterému vysokoškolskému oboru ve finále rozhoduje ředitel školy, který učitele najímá – ten se zodpovídá České školní inspekci. Přihlíží se zejména ke státním zkouškám a celkově k předmětům, které účastník absolvoval. Doporučujeme řídit se selským rozumem :-).

Budou účastníci učit na 1. stupni?

Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň.

Jaké jsou vaše zkušenosti z pilotního ročníku.

Studenti pilotního ročníku se scházejí v klubu absolventů. Sdílejí své zkušenosti ze škol, do nichž po absolvování výcviku nastoupili, vzájemně se inspirují, mohou se účastnit workshopů, které jim nabízejí naši lektoři. Pilotní běh byl byl koncipován jako intenzivní roční studium. V loňském a v letošním roce už studijní skupiny nastoupily do dvouletého programu. Další studenti tedy ukončí studium v červnu 2019. Naše absolventy sledujeme, realizujeme longitudinální kvalitativní výzkum, jehož cílem je zaznamenávat, jak se našim absolventům daří ve školách, s jakými výzvami se potýkají. Na výsledky si ale ještě počkáme.

Máte již nějaké ohlasy - zkušenosti, ze škol, kde váš program, probíhá? Jaké?

S provázejícími učiteli, kteří nás informují o tom, jak praxe probíhají a jak se spolupráce se studenty daří, máme možnost hovořit pravidelně. Potkáváme se v rámci mentorských setkání, na společných reflektivních seminářích se studenty nebo na vzdělávacím programu pro provázející učitele. Z tzv. tréninkových škol, na nichž naši studenti praktikují, přicházejí další učitelé, kteří mají zájem stát se provázejícími učiteli. Pozitivní zkušenosti jejich kolegů s tandemovou výukoua s pozitivním dopadem takto pojaté výuky na žáky jim připadají natolik inspirativní, že ji chtějí vyzkoušet na vlastní kůži.

Organizujeme setkání s řediteli tréninkových škol, ptáme se na jejich zkušenosti s našimi studenty a společně hledáme cesty k zajištění toho, aby praxe fungovaly podle našich představ a měly co největší přínos nejen pro studenty, ale i pro konkrétní školu.

Jak je projekt financovaný?

Projekt finančně podporuje Nadace České spořitelny, Nadační fond Avast, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace RSJ, Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, Jan Červinka, Ondřej Bartoš a Tomáš Čupr.

Jsme vděčni i dalším podporovatelům projektu T-Mobile, Soho, Opero a Duhovka group.

Všechny naše donory a partnery jsme zveřejnili na stránce Partneři.