Časté dotazy

Otevřete program i ve školním roce 2022/23?

S ohledem na současný ekonomický vývoj budeme v následujících letech pravděpodobně hospodařit s menšími zdroji než doposud. Proto chceme naše úsilí zaměřit více na spolupráci s vysokými školami, vzdělavateli a systémem. Tak, aby byl náš dopad na změnu vzdělávání v Česku co největší. Nový ročník Učitelského programu tedy v září 2023 neotevřeme.

Jak zjistíte, které předměty budete moci na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Je to podle zákona o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ předmětu, který chce učitel učit.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z nich. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je 48 000 Kč za celý kurz. Je možné získat slevu za včasnou přihlášku (1000 Kč) a za včasnou platbu (2000 Kč). Obě slevy se sčítají, tj. minimální cena je 45 000 Kč. Skutečné náklady výcviku jsou přes 140 000 Kč na studenta ročně (280 tisíc Kč za program) a jsou dotované ze soukromých zdrojů. Více v sekci o programu.

Uchazeči o studium, kteří už vědí, do jaké školy by po dokončení programu chtěli nastoupit se mohou obrátit na ředitele s žádostí o finanční výpomoc ze zdrojů na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokud je to v zájmu školy, může se vám rozhodnout proplatit část školného nebo i plnou výši.

Platba za studium se hradí jednorázově. Při podání žádosti je ale možné ji rozdělit na splátky.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

  • Mít chuť (se) učit.

  • Být v souladu s hodnotami a pojetím programu Učitel naživo.

  • Ukončené magisterské studium (titul Mgr./Ing./MgA. a podobně), kterému svým charakterem odpovídá některý
    z předmětů vyučovaných na 2. stupni ZŠ nebo SŠ.
  • Zatím nezískaná pedagogická kvalifikace. Program si klade za cíl připravovat budoucí učitele na jejich dráhu a není
    v této chvíli určen učitelům, kteří již získali kvalifikaci a chtějí své kompetence ještě zdokonalit.
  • Záměr učit alespoň na úvazek 0,5 na 2. stupni základní školy nebo na střední škole.

Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej, CV a vyplněné přihlášky) a 2. kola (osobní online rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah akreditovaného programu Učitel naživo je 320 hodin teoretické přípravy a 280 hodin praxe.

Jaký je časový harmonogram programu?

Přesný časový harmonogram, to znamená data jednotlivých výukových bloků, dáváme k dispozici uchazečům během druhého kola přijímacího řízení. Jedná se o 6 víkendů a 2 prodloužené víkendy v roce. Ve druhém ročníku budou některé bloky nahrazeny e-learningem v souladu s kombinovanou formou studia. Dále se také jedná o reflektivní semináře, které jsou ve všední dny jednou za 14 dní od 16:00 do 18:30.

Jaké školy jsou do programu zapojené?

Jsou zapojené základní a střední školy z Prahy a okolí. Jejich přehled najdete v sekci Partneři.

Je program věkově limitovaný?

Ne, není.

Budu dopředu vědět, které dny budu na praxi ve škole během prvního roku studia?

Během června probíhá tzv. „usazování na praxe“, kdy se dozvíte, na jaké škole budete plnit praxe a seznámíte se se svým provázejícím učitelem. Přesný den konání praxe potom záleží na dohodě studenta (studentů) s provázejícím učitelem. Záleží také na rozvrhu provázejícího učitele, který je známý většinou až koncem srpna. V červnu je ale možné se mezi sebou domluvit na preferencích a provázející učitel někdy může požádat vedení své školy o takové nastavení rozvrhu
v novém školním roce, aby to bylo pro praxi výhodné.

Budou mít studenti programu status VŠ studenta?

Ne, program běží v režimu celoživotního vzdělávání a neposkytuje status VŠ studenta.

Bude možnost vybrat si konkrétní školy pro plnění praxe?

Školu pro studenty vybíráme my na základě krátkého dotazníku a předmětu, který budete učit. Tréninkové školy, na kterých si studenti plní praxe, s námi spolupracují dlouhodobě, stejně jako učitelé, ke kterým studenti chodí. Není proto možné si vybírat vlastní školu pro praxi, nebyl by dostatek času navázat spolupráci s novou školou. Náš tým praxí má k dispozici učitele, kteří chtějí s programem spolupracovat a těší se na studenty. Během prvního roku studia je možné dát najevo své preference ohledně praxe ve druhém roce a tým praxí se snaží vyjít maximálně vstříc. Ve druhém ročníku je také možnost plnit praxi formou “student zaměstnancem”, kdy již učíte ve škole na úvazek a získáváte podporu od spolužáka, uvádějícího učitele a mentora. V druhém roce si již zajišťujete praxi sami, takže to kam půjdete, bude záležet na vašem výběru.

Jak si mám zajistit praxi ve škole na druhý rok studia?

Někteří ze studentů už ví, na jaké škole by po získání diplomu chtěli učit, ale jiní to zjistí až v průběhu prvního roku studia. Během prvního roku poznáváte mnoho učitelských kolegů, navštěvujete různé druhy škol na exkurzích a děláte si lepší představu, kde byste chtěli pracovat. Někdy se stane, že vás tréninková škola bude chtít „ulovit” už během praxe. Jindy uděláte první krok vy a kontaktujete školu, která se vám líbí, jestli by pro vás neměli na příští rok úvazek (Učitel naživo požaduje minimální úvazek 5 hodin týdně). Učitel naživo také shromažďuje nabídky od svých spolupracujících škol, které pak rozesílá studentům. Naši studenti a absolventi jsou běžně na školách žádání, protože vedení ví, že prošli kvalitním programem a chtějí svou práci dělat co nejlépe.

Do jaké míry je třeba znalost oboru?

U účastníků programu se předpokládá absolvování VŠ oboru odpovídajícího vyučovanému předmětu (např. obor mikrobiologie na přírodovědné fakultě – biologie, historie na filozofické fakultě – dějepis apod.). U některých oborů na VŠ není jejich spojitost s předmětem vyučovaným na ZŠ nebo SŠ tak zřejmá. Pak je dobré uvažovat o předmětech, ze kterých se na VŠ skládaly státní závěrečné zkoušky a kterými student prošel. Učitel by měl mít samozřejmě dobré oborové znalosti, aby mohl obor učit. Měl by se orientovat v oboru v celé jeho šíři, tak jak ho popisuje Rámcový vzdělávací program. Je časté, že účastníci mají velmi dobré znalosti a dovednosti v určitém užším výseku oboru, protože jejich VŠ obor nebo práce byly více specializované. To má samozřejmě své výhody, protože potom dokážou dětem zprostředkovat využitelnost oboru v praxi nebo poslední novinky v oboru. Předpokládá se zároveň, že si účastník bude doplňovat případné chybějící oborové znalosti v průběhu procesu připravování se na to být učitelem.

Z čeho je organizace financovaná?

Projekt finančně podporují soukromí dárci. Jejich přehled naleznete v sekci Partneři.

Mohou absolventi učit na 1. stupni?

Nemohou. Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň (tj. 2. stupeň základní školy a střední školy).

Kolik účastníků můžete v jednom roce přijmout?

Do jedné skupiny přijímáme cca 30 účastníků. Do školního roku 2022/2023 nabíráme dvě studenské skupiny (v předešlém roce to byla jedna).

Bude si student moci připravovat výuku podle sebe?

Naši studenti spolupracují s učitelem na tréninkové škole a způsob výuky na praxi je třeba domlouvat přímo s ním. Učitel nese odpovědnost za děti a za výuku, a proto má hlavní slovo v určování toho, jak je a není možné v jeho třídě učit. Zároveň učitelé zapojení do projektu vědí, že studenti potřebují zkoušet různé postupy, kterým se věnují na výcviku.

Jak vybíráte učitele na tréninkových školách?

Probíhají rozhovory s učiteli, kteří mají zájem zapojit se do programu v roli provázejícího učitele. Cílem rozhovorů je ujasnit si, jestli motivace učitele pro vstup do programu odpovídá tomu, co může program nabídnout a naopak, jestli učitel může nabídnout to, co program potřebuje pro studenty. Učitelé mají v průběhu programu intenzivní podporu v podobě mentoringu a společných setkání.

Kde budu na praxi?

V prvním ročníku studia vaše umístění záleží na předmětech, které budete učit. Spolupracujeme s řadou učitelů na tzv. tréninkových školách a na základě dotazníku, který zasíláme přijatým studentům, se vám snažíme najít školu, která by vám nejlépe seděla. Přesné umístění na tréninkovou školu se dozvíte včas před nástupem na praxi – obvykle do konce června předchozího školního roku. Pro druhý ročník si praxi zajišťují studenti sami, takže to, kde budete, záleží na vás.