Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Učitel naživo a Otevřeno iniciují vznik
komunity vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
kteří s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Chcete, aby se děti ve školách učily naplno a s radostí?

Jste zapojen/a do přípravy budoucích učitelů?

Chcete se potkávat s lidmi, kteří – stejně jako vy – hledají cesty, jak co nejlépe připravovat a podporovat budoucí učitele?

Chcete společně sdílet zkušenosti, vzájemně se učit, a zlepšovat tak svou práci?

O co usilujeme?

Chceme, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a s radostí. Učitelé jsou pro to zásadní a zkušenosti ukazují, že jejich kvalitní příprava může být jednou z nejefektivnějších cest, jak je v jejich práci podpořit a jak jim pomoci zareagovat na změnu paradigmatu ve vzdělávání. Proto chceme svou práci dělat nejlépe, jak to je jen možné, učit se od sebe navzájem. Naše děti nám za to stojí.

Jenže dnes se nikdo nezabývá tím, jakou přípravu, podporu a podmínky pro svou práci potřebujeme. Nezabývá se tím, jak jsme na tyto změny připraveni my - jejich vzdělavatelé.

Vysokoškolským vzdělavatelům budoucích učitelů ani učitelům, kteří provázejí studenty na praxích, systém nenabízí dostatečnou podporu pro jejich práci. V legislativě není ukotven statut provázejícího učitele, nejsou vytvořeny podmínky pro to, aby provázející učitel mohl převzít spoluzodpovědnost za připravenost budoucích učitelů na profesi.

Úspěch zahraničních vzdělávacích systémů je založen na úzkém propojení mezi vysokoškolskými vzdělavateli a učiteli základních a středních škol, u nichž studenti praktikují. V České republice chybí platforma pro všechny aktéry, kteří přípravu na profesi učitele zajišťují.

Chceme-li proměnit pregraduální přípravu učitelů, potřebujeme vytvořit funkční platformu progresivních vzdělavatelů budoucích učitelů.

Komunita je určená

  • oborovým didaktikům, vyučujícím pedagogických, psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele
  • učitelům ZŠ nebo SŠ, kteří provázejí studenty učitelství na praxích
  • lektorům organizací spolupracujících s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů
  • ředitelům základních nebo středních škol, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů

Cíle naší komunity

  • umožnit členům vzájemně se vzdělávat, a získávat tak kompetence potřebné pro realizaci inovací v přípravě budoucích učitelů
  • propojit vzdělavatele učitelů napříč institucemi a regiony, a skrze reflexi jejich zkušeností tak propojí i teoretickou a praktickou složku přípravy budoucích učitelů
  • stát se vlivnou skupinou pro prosazování systémových změn
  • významně přispět ke sdílené koncepci profesní přípravy učitelů

Kritéria členství v komunitě

Setkání ve školním roce 2021/2022

V minulém školním roce jsme se setkali na těchto akcích:

Další plánované aktivity

lokální setkání pro členy komunity v regionech

konference o inovacích v přípravě pedagogů

Mějte přehled

Nemohli jste se zúčastnit setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, ale spadáte do cílové skupiny? Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Kdo za komunitou odborně stojí?

Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.

Blanka učila na 2. a 3. stupni škol od roku 1994 do 2012. Od roku 1996 spolupracovala s FF OU jako fakultní (provázející) učitelka studentů učitelství a od roku 2012 působí ve vzdělávání budoucích učitelů (nejdříve PdF MU, nyní Učitel naživo). Stála u zrodu reflektivního pojetí učitelských praxí na PdF MU v Brně. Výzkumně se věnuje tématu profesního sebepojetí.

PhDr. Jitka Michnová

Jitka je jednou z předních lektorek Hejného metody v ČR. Je spoluautorkou a pilotní učitelkou učebnic této metody a deset let spolupracovala s katedrou matematiky a didaktiky matematiky na Pdf UK. Dvacet let učila na prvním stupni ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích.

Mgr. Michal Dubec

Michal se seberealizuje prostřednictvím učení, a to především v tématech vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti a práce s vlastními emocemi během učení. Učil na základní škole, na gymnáziu a na Katedře pedagogiky PdF Západočeské univerzitě. Absolvoval mj. sociálně-psychologický výcvik vedený PhDr. Zdenkem Matulou.

MSc. Alexis Katakalidis

Alexis má jako srdeční téma responzivní výuku a formativní hodnocení. Studoval učitelství v Praze a ve Velké Británii (PGCE), MSc v pedagogice vystudoval v Edinburghu. Vedle svého působení v Učiteli naživo učí angličtinu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. V minulosti učil jazyky na několika školách v ČR a ve Velké Británii, rok vedl soukromé gymnázium v pozici ředitele.

doc. Mgr. Radek Marušák

Radek je vedoucí katedry výchovné dramatiky na DAMU. Přes 20 let působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách. Jeho velkým tématem je osobnostní rozvoj a učení prostřednictvím dramatizací a zapojování dramatických prvků do běžného vzdělávání.

Mgr. Jan Šimek

Jan vystudoval matematiku a fyziku pro SŠ na MFF UK. Absolvoval Výcvik Transakční analýzy pro vzdělávání a je čestným členem výzkumné a supervizní skupiny v Transakční analýze u Giles Barrow (TSTA). Absolvoval také mnoho kurzů zaměřených na práci se studenty a rizikovými jevy ve vzdělávání. Zabývá se dlouhodoě metodikami prevence se zaměřením na rozvoj studentských a žákovských skupin a podpory třídních učitelů.

Za vznikem komunity vzdělavatelů budoucích učitelů stojí iniciativa organizací Učitel naživo a Otevřeno.
Cílem je vytvořit širokou nadorganizační platformu, k níž se připojují další partneři - jednotlivci i organizace.