Zkvalitňujeme profesní přípravu učitelů. Společně.

V roce 2020 jsme iniciovali vznik nadorganizační platformy Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů.

Pro skutečnou změnu je zásadní proměnit veřejný vzdělávací systém. A to ve vzájemné spolupráci. Proto jsme v roce 2020 (tehdy ještě společně s hnutím Otevřeno) iniciovali vznik Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů.

Cílem je propojit vzdělavatele budoucích učitelů napříč Českou republikou a nabídnout prostor vzájemně spolupracovat a podporovat se, diskutovat aktuální témata a sdílet příklady dobré praxe.

Učitel naživo poskytuje Komunitě technické, finanční a projektové zázemí a podporuje ji na její cestě k plné autonomii.

Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů:

  • Rozvíjí spolupráci mezi všemi aktéry profesní přípravy učitelů – vysokoškolskými vzdělavateli a provázejícími učiteli z praxe.
  • Ve veřejném prostoru prezentuje postoje, potřeby, zájmy a priority vzdělavatelů budoucích učitelů.
  • Podporuje profesní rozvoj a well-being vzdělavatelů učitelů, a tím ovlivňuje kvalitu výuky v učitelských studijních programech a připravenost absolventů učitelských studijních programů na profesi.
  • Usiluje o komplexní přístup k profesní přípravě učitelů, o zvýšení kvality vzdělávání učitelů, a tím i o profesionalizaci učitelského povolání.
  • Přináší expertizu potřebnou pro systémovou změnu profesní přípravy učitelů.

Součástí Komunity jsou zástupci všech aktérů podílejících se na pregraduální přípravě budoucích učitelů:

  • vysokoškolští vzdělavatelé – oboroví didaktici, vyučující pedagogických, psychologických nebo odborných předmětů na fakultách připravujících učitele;
  • provázející učitelé, kteří vedou studenty učitelství na praxích na ZŠ nebo SŠ;
  • ředitelé ZŠ nebo SŠ, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů;
  • lektoři organizací spolupracujících s fakultami připravujícími budoucí učitele.