Tvoříme laboratoř vzdělávání

Vytvořili a ověřili jsme akreditovaný výcvik pro budoucí učitele, otevřeli jsme program na podporu vedení škol Ředitel naživo a máme ambici přispět k systémovým změnám v českém vzdělávání.

Vize organizace

Věříme v sílu spolupráce, kvalitní vztahy a učící se komunitu. Jedině kvalitně připravení a motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí.

Proto vyvíjíme a šíříme inovativní programy pro jejich přípravu a usilujeme o systémové změny ve vzdělávání.

Proč vzdělávání budoucích učitelů
Vzdělávání (a výchovu) považujeme za klíčové pro budoucnost společnosti. Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé. Věříme, že jedním z nejefektivnějších míst pro profesní růst učitelů je jejich prvotní příprava.

Vize – tvoříme laboratoř
Vytváříme laboratoř, jejímž cílem je vyvíjet, ověřovat a šířit modely vzdělávání budoucích učitelů. Laboratoř, v níž mohou spolupracovat a z níž mohou otevřeně čerpat všichni aktéři v systému. Pilotním programem laboratoře je kvalifikační program Učitel naživo. Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha dalšími partnery na poli učitelského vzdělávání.

O jaké učitele usilujeme
Chceme učitele, kteří budují s dětmi vztahy založené na vzájemné důvěře, vytváří podmínky a prostor pro rozvoj každého jedince v souladu s jeho individuálními předpoklady jako autentické, integrované a socializované osobnosti a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

V našich hodnotách a principech vycházíme z výstupů rozsáhlé diskuse Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) s názvem Desatero vzdělávání, které je sdíleno jejími členy i námi.

Naše hodnoty a principy

Člověk je ve středu

Za smysluplné považujeme takové vzdělávání, kde každý může rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. V konečném důsledku každý člověk odpovídá za své vzdělávání sám.

Vzdělavatel je průvodce

Vzdělavatele chápeme jako průvodce na cestě vzděláváním. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů. Vzdělavatel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.

Vztahy a komunita

Skutečné naplnění sebe sama je ve společenství s druhými. Učíme se od sebe navzájem a kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů. Sdílení zkušeností, hodnot a cílů nás posiluje.

Reflektivní evidence-based přístup

Reflexe vlastní zkušenosti je účinný nástroj učení a zlepšování se. Vědecká reflexe a výzkum nabízí informace a koncentrovanou zkušenost expertů a praktiků o tom, co je a není užitečné. Vzdělavatel vychází z reflektované zkušenosti a nejnovějšího výzkumu.

Vnitřní motivace

Kvalitní vzdělání vychází z přirozené vnitřní touhy, potřeby člověka učit se. Reagujeme na aktuální potřeby studentů a tak pracujeme s vnitřní motivací. Věříme, že bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.

Vzdělávání nikdy nekončí

Proces učení není nikdy hotový, ukončený. Každý vzdělávací program je jen součástí celoživotního vzdělávání.

Spolupráce

Jen společnou péčí všech vytvoříme prostředí, kde vzdělávání bude kvalitní a pro každého.

Mezinárodní rozměr

Vzdělávání přesahuje státní hranice. Spolupráce a inspirace přesahující hranice akceleruje rozvoj lidí a know-how.

Náš příběh

Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Může jim pomoci najít svou vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci a odpovědnosti. Takové učitele tu chceme mít!

Proto jsme se inspirovali tím nejlepším z českého i světového vzdělávání a společně se špičkovými odborníky jsme vytvořili výcvik pro budoucí učitele. Postavili jsme jej na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na reflektované praxi na školách.

Ověřili jsme si, že klíčem k přípravě dobrých učitelů je komunita, kde studenti na vlastní kůži zažívají to, co se učí.

Učitel naživo vznikl jako program nadace Depositum Bonum, jejíž misi a cíle v roce 2018 převzala Nadace České spořitelny. Program byl natolik úspěšný, že se na začátku roku 2018 transformoval v autonomní organizaci.

Dnes již 2 ročníky absolventů učí, další dvě skupiny u nás studují, a připravujeme otevření 5. ročníku plně akreditovaného programu.

Know-how a teoretická východiska

Vycházíme z pozitivní psychologie a ze sociálně-kognitivního konstruktivismu. Zvolili jsme syntézu poznatků soudobých pedeutologických teorií a propojujeme tři – v současnosti vůdčí – přístupy k pojetí učitelství a učitelské přípravy:

  • Učitelství založené na důkazech neboli Evidence-Based Education – Mareš, 2009
  • Model reflektivní praxe a pojetí učitele jako reflektivního praktika – Korthagen et al., 2011
  • Učitelství založené na znalostech neboli Knowledge Base for Teaching – Shulman, 1987; Janík, 2005, 2009; Spilková, 2006

Dále se inspirujeme v pracích věnovaných:

  • Vzdělávání dospělých – Boud, 1981; Jarvis, 2011; Knowles, 2005; Mezirow, 1990; Schön, 1983, 1987
  • Zvyšování kvality základního vzdělávání – Levin, 2008; Fullan & Boyle, 2014; Sharratt, Harild, & Fullan, 2014
  • Výsledkům českých výzkumů věnovaných tématu klinické školy – Píšová, 2005; Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. et al., 2015
  • A v zahraničních modelech - Fred Korthagen, Institute of Education PGCE Teacher Training, Shady Hill School v USA a další.

Učitel naživo a univerzity

Opravdová změna se může stát až společným úsilím všech. Proto je jednou z klíčových hodnot projektu spolupráce.

Laboratoř
Vytváříme Laboratoř učitelského vzdělávání, kde díky dobře nastaveným podmínkám i finančnímu zázemí budou moci vznikat inovace bez kompromisů na mezinárodní úrovni. Laboratoř, která bude nabízet otevřené know-how a možnosti spolupráce celému systému. Usilujeme o to, aby výstupy z činnosti Laboratoře nabízely inspiraci, konkrétní příklady, vědecky podložené argumenty a důkazy posilující pozici přípravy budoucích učitelů. Cílem je, aby se jednou novým způsobem a za důstojných podmínek vzdělávaly tisíce nových učitelů ročně na nejrůznějších institucích po celé České republice.
S tímto cílem nám mimo jiné pomáhá naše expertní rada.

Nadace Depositum Bonum, v níž program Učitel naživo vznikl, podepsala memoranda o spolupráci s dvěma pedagogickými fakultami:

Úzce splupracujeme také s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Podílíte se na přípravě budoucích učitelů?
Chcete navázat s Učitelem naživo spolupráci?

Klub absolventů