Tvoříme laboratoř
vzdělávání učitelů-průvodců

Mise a vize

Prostřednictvím přípravy průvodců vzděláváním chceme pomáhat lidem plně rozvíjet svůj potenciál v prosperující otevřené společnosti.

Proč vzdělávání budoucích učitelů
Vzdělávání (a výchovu) považujeme za klíčové pro budoucnost společnosti. Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé. Věříme, že jedním z nejefektivnějších míst pro profesní růst učitelů je jejich prvotní příprava.

Vize – tvoříme laboratoř
Na praktické úrovni usilujeme o vytvoření laboratoře, jejímž cílem bude vyvíjet, ověřovat a šířit modely vzdělávání budoucích učitelů. Laboratoř, v níž mohou spolupracovat a z níž mohou otevřeně čerpat všichni aktéři v systému. Pilotním programem laboratoře je kvalifikační výcvik Učitel naživo. V budoucnu bychom se rádi zaměřili na bakalářské i magisterské programy pro učitele.

O jaké učitele usilujeme
Chceme učitele, kteří budují s dětmi vztahy založené na vzájemné důvěře, vytváří podmínky a prostor pro rozvoj každého jedince v souladu s jeho individuálními předpoklady jako autentické, integrované a socializované osobnosti a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

V našich hodnotách a principech vycházíme z výstupů rozsáhlé diskuse Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) s názvem Desatero vzdělávání, které je sdíleno jejími členy i námi.

Naše hodnoty a principy

Člověk je ve středu

Za smysluplné považujeme takové vzdělávání, kde každý může rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. V konečném důsledku každý člověk odpovídá za své vzdělávání sám.

Vzdělavatel je průvodce

Vzdělavatele chápeme jako průvodce na cestě vzděláváním. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů. Vzdělavatel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.

Vztahy a komunita

Skutečné naplnění sebe sama je ve společenství s druhými. Učíme se od sebe navzájem a kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů. Sdílení zkušeností, hodnot a cílů nás posiluje.

Reflektivní evidence-based přístup

Reflexe vlastní zkušenosti je účinný nástroj učení a zlepšování se. Vědecká reflexe a výzkum nabízí informace a koncentrovanou zkušenost expertů a praktiků o tom, co je a není užitečné. Vzdělavatel vychází z reflektované zkušenosti a nejnovějšího výzkumu.

Vnitřní motivace

Kvalitní vzdělání vychází z přirozené vnitřní touhy, potřeby člověka učit se. Reagujeme na aktuální potřeby studentů a tak pracujeme s vnitřní motivací. Věříme, že bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.

Vzdělávání nikdy nekončí

Proces učení není nikdy hotový, ukončený. Každý vzdělávací program je jen součástí celoživotního vzdělávání.

Spolupráce

Jen společnou péčí všech vytvoříme prostředí, kde vzdělávání bude kvalitní a pro každého.

Mezinárodní rozměr

Vzdělávání přesahuje státní hranice. Spolupráce a inspirace přesahující hranice akceleruje rozvoj lidí a know-how.

Náš příběh

V Nadaci Depositum Bonum se setkali lidé s širokými a různorodými zkušenostmi. Vyhledali jsme a aktivně podporujeme např. Hejného matematiku nebo sdružení Heuréka zaměřené na badatelsky orientovanou výuku fyziky. V rámci projektů jsme pracovali s učiteli ve školách, s budoucími učiteli i s lidmi, kteří o učení dříve neuvažovali. Otestovali jsme řadu modelů kolegiální podpory a párové výuky.

Program Učitel naživo je logickým vyústěním našich dosavadních snah.

Know-how a teoretická východiska

Vycházíme z pozitivní psychologie a ze sociálně-kognitivního konstruktivismu. Zvolili jsme syntézu poznatků soudobých pedeutologických teorií a propojujeme tři – v současnosti vůdčí – přístupy k pojetí učitelství a učitelské přípravy:

  • Učitelství založené na důkazech neboli Evidence-Based Education – Mareš, 2009
  • Model reflektivní praxe a pojetí učitele jako reflektivního praktika – Korthagen et al., 2011
  • Učitelství založené na znalostech neboli Knowledge Base for Teaching – Shulman, 1987; Janík, 2005, 2009; Spilková, 2006

Dále se inspirujeme v pracích věnovaných:

  • Vzdělávání dospělých – Boud, 1981; Jarvis, 2011; Knowles, 2005; Mezirow, 1990; Schön, 1983, 1987
  • Zvyšování kvality základního vzdělávání – Levin, 2008; Fullan & Boyle, 2014; Sharratt, Harild, & Fullan, 2014
  • Výsledkům českých výzkumů věnovaných tématu klinické školy – Píšová, 2005; Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. et al., 2015
  • A v zahraničních modelech - Fred Korthagen, Institute of Education PGCE Teacher Training, Shady Hill School v USA a další.

Institucionální zázemí

Děkujeme Nadaci České spořitelny za institucionalní podporu.

Od 1. ledna 2018 fungujeme jako samostatná organizace Učitel naživo, z.ú. Více naleznete v sekci Kontakt.

Nadaci Depositum Bonum založila v roce 2012 Česká spořitelna, aby pečovala o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. Posláním Nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Ve svých aktivitách se Nadace zaměřuje zejména na vývoj a podporu systémových inovací, šíření nové vzdělávací kultury a popularizaci vzdělávání.

Duhovka Group zastřešuje několik vzdělávacích institucí pro děti od 1,5 roku až do maturity. V současné době je tvořena dvěma mateřskými školami, jednou základní školou a osmiletým gymnáziem. Tyto školy jsou navzájem propojeny a stojí na společných základech, které tvoří montessori pedagogika a česko-anglická výuka. Duhovka nabízí svým studentům možnost maximálního rozvoje dle jejich individuálních možností.

Učitel naživo a univerzity

Opravdová změna se může stát až společným úsilím všech. Proto je jednou z klíčových hodnot projektu spolupráce.

Laboratoř
Vytváříme Laboratoř učitelského vzdělávání, kde díky dobře nastaveným podmínkám i finančnímu zázemí budou moci vznikat inovace bez kompromisů na mezinárodní úrovni. Laboratoř, která bude nabízet otevřené know-how a možnosti spolupráce celému systému. Usilujeme o to, aby výstupy z činnosti Laboratoře nabízely inspiraci, konkrétní příklady, vědecky podložené argumenty a důkazy posilující pozici přípravy budoucích učitelů. Cílem je, aby se jednou novým způsobem a za důstojných podmínek vzdělávaly tisíce nových učitelů ročně na nejrůznějších institucích po celé České republice.
S tímto cílem nám mimo jiné pomáhá naše expertní rada.

Nadace Depositum Bonum, program Učitel naživo, podepsala memoranda o spolupráci s dvěma pedagogickými fakultami:

Úzce splupracujeme také s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů.

Podílíte se na přípravě budoucích učitelů?
Chcete navázat s Učitelem naživo spolupráci?

Dopady projektu

V našich projektech vždy sledujeme jejich dopady.

V programu Učitel naživo průběžně sledujeme jeho kvalitu skrze tyto ukazatele:

Zlepšování studentů
Zásah – množství ovlivněných
Systémový dopad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku