Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů jsme vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí. Věříme, že kvalitní vzdělání je hlavním předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje. Se změnou je ale třeba začít teď.

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti ve školách učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi. Proto chceme učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí vztahy založené na vzájemné důvěře a podnětné příležitosti pro učení každého dítěte. A ředitele, kteří získávají ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj. Vytvářejí prostor a zajišťují podporu pro naplňování této vize, budují otevřené a učící se společenství a neustále sledují dopad na děti a jejich učení. Děti, které to zažijí, budou připravené na příležitosti a výzvy světa 21. století.

Náš cíl

Změny ve vzdělávání mají svou setrvačnost a neprojeví se ze dne na den. Dali jsme si za cíl mít do roku 2030 zásadní dopad na práci 20 000 učitelů a 1 000 ředitelů škol. Proč právě 20 tisíc učitelů a tisíc ředitelů? Je to 20 % celého vzdělávacího systému, což je kritická masa pro šíření inovací. Takový impuls české školství pro svou proměnu potřebuje.

Jak by měla vypadat škola “naživo”

  • Dítě je ve středu zájmu a rozvíjí co nejlépe svůj potenciál.

  • Učitel je průvodce a vytváří podnětné prostředí založené na důvěře.

  • Ředitelé nastavují vizi školy a vytvářejí podmínky pro rozvoj učitelů.

  • Školy a ředitelé spolu spolupracují a sdílejí zkušenosti.

  • Učitel vychází při své práci z reflektované zkušenosti a nejnovějšího výzkumu.

  • Děti odcházejí ze škol s motivací k dalšímu vzdělávání se.

Náš příběh

Vychovaly nás skautské oddíly, zahraniční univerzity i několik výjimečných českých školních tříd. Proto víme, že vzdělávání jde dělat tak, aby se všechny děti učily naplno a s radostí. A nemyslíme si to sami. V naší komunitě jsou již tisíce zapálených: přes 140 absolventů a studentů programu Učitel naživo, 84 účastníků programu Ředitel naživo, další desítky spolupracujících škol a jejich učitelů. A snad i 15 tisíc dětí, na jejichž učení máme vliv.

2012

Spolupracujeme na studiích v rámci Národní ekonomické rady vlády (NERV), ze kterých vychází kvalita práce učitelů jako zásadní faktor konkurenceschopnosti země.

2014

Identifikujeme přípravu budoucích učitelů jako nejefektivnější místo ke změně a s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy spolupracujeme na zavádění smysluplné praxe do učitelské přípravy.

2016

Startujeme program Učitel naživo v rámci Nadace České spořitelny.

2017

Pilotní ročník programu Učitel naživo má 15 absolventů, vzniká strategie systémové změny Momentum.

2018

Náš program získává akreditaci MŠMT, zakládáme samostatnou organizaci a získáváme významné podporovatele a donory.

2019

Do pilotního programu Ředitel naživo vstupuje 54 ředitelů škol a jejich zástupců, sestavujeme evaluační tým pod vedením sociologa Daniela Prokopa.

2020

Akreditace navazujícího magisterského programu připravovaného s Univerzitou Pardubice je v poslední instanci Národním akreditačním úřadem zamítnuta, což nás vede k významné změně naší strategie. Budujeme profesionální advokační tým a s organizací Otevřeno zakládáme Komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů.

2021

Spouštíme spolupráci s Národním pedagogickým institutem na programu přípravy ředitelů.

Naše aktivity

Program Učitel naživo

Dvouletý intenzivní vzdělávací program pro absolventy VŠ, kteří chtějí získat učitelskou kvalifikaci. Protože staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách, probíhá téměř z 50 % ze 600 hodin výcviku ve třídě s dětmi (ostatní učitelské přípravy v ČR mají 5–10 %). Program rozvíjí učitelské osobnosti, kvalitní vztahy a roli učitele jako průvodce. Buduje komunitu zapálených, jejíž členové se vzájemně podporují a šíří moderní přístup k výuce, který reaguje na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Program jsme vytvořili se špičkovými odborníky a zkušenými učiteli na základě nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů – UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další. Nyní je akreditovaný jako Doplňkové pedagogické studium (DPS, tzv. „pedagogické minimum“).

Program Ředitel naživo

Stejně zásadní jako příprava učitelů je i podpora jejich pedagogického rozvoje. Proto se tento program zaměřuje na rozvoj pedagogického leadershipu u ředitelů a jejich zástupců. Jeho design je inspirovaný světovým know-how a konzultovaný s NYC Leadership Academy, NYC Dept. of Education, Bank Street College of Education a Wallace Foundation.

Program je postavený na třináctičlenné skupině zkušených ředitelů, ředitelek, expertů a expertek na leadership ve vzdělávání. Během dvou let zažijete vzdělávací bloky, exkurze, mentoring a skupinovou podporu s cílem vytvořit profesní komunitu leaderů. Program je akreditovaný v režimu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Lídr školy

Nové kvalifikační studium pro ředitele škol v sobě propojuje inovativní přístup ke vzdělávání vedoucích pracovníků programu Ředitel naživo a dlouholeté zkušenosti NPI ČR v oblasti vzdělávání pedagogů.

V září 2022 se v Praze otevře pilotní ročník s podporou MŠMT. Oproti ostatním programům kvalifikačního studia dává Lídr školy větší prostor na pedagogickému leadershipu. Smyslem studia je podpořit budoucí a začínající ředitele a zaměřit se na jejich rozvoj jako pedagogických lídrů školy tak, aby se v jejich škole každé dítě učilo naplno a s radostí. Absolvováním dvouletého studia získají účastníci kvalifikaci pro výkon funkce ředitele MŠ, ZŠ nebo SŠ.

Advokační aktivity

V rámci naší advokační činnosti zejména publikujeme a medializujeme vzdělávací témata, realizujeme výzkumy a studie, analyzujeme a komentujeme návrhy zákonů. Spolupracujeme také s klíčovými aktéry v oblasti vzdělávání z MŠMT, Parlamentu ČR, neziskového sektoru a akademické sféry na prosazení inovací a systémových a legislativních změn, které povedou ke zkvalitnění vzdělávání v Česku.

V současné době se aktivně věnujeme následujícím prioritám vzdělávací politiky:

Inovace vzdělávání budoucích učitelů. Aby uměli skvěle učit.

MŠMT si společně s děkany fakult připravujících učitele v září 2021 dalo za cíl reformovat systém přípravy učitelů v ČR. Cílem reformy je do roku 2024 výrazně proměnit podobu praxí studentů a studentek učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik. V rámci implementace reformy ve spolupráci s MŠMT a fakultami přispíváme svým know-how zejména v oblasti zkvalitňování praxí a legislativního ukotvení podpory provázejících učitelů, vzniku a implementace kompetenčního rámce absolventa učitelství i systémové podpory ostatních vzdělavatelů budoucích učitelů.

Předložení a schválení novely školského zákona. Aby měli provázející učitelé kvalitní podmínky pro svou práci.

V roce 2023 byla v novele zákona o pedagogických pracovnících konečně ukotvena pozice provázejícího učitele, která má zásadní vliv na kvalitu praxí studentů učitelství a jejich připravenost na profesi. Nyní je důležité provázející učitele systematicky podpořit, což je nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon jejich práce, a tedy i pro naplnění výše zmiňované reformy. Kromě schválení předložené novely školského zákona je nutné přijmout příslušné prováděcí právní předpisy, které provázejícím učitelům zajistí odpovídající pracovní podmínky.

Důraz na pedagogický leadership u ředitelů škol. Aby se učení dětí stalo ústředním zájmem každého ředitele.

Pedagogické vedení školy udržuje ve středu zájmu kvalitu učení všech dětí. Proto ve spolupráci s klíčovými aktéry vzdělávací politiky usilujeme o to, abychom ředitele podpořili v pedagogickém leadershipu během celé jejich profesní dráhy od identifikace talentů přes výběr po individuální podporu až ke vstupu do nových lídrovských rolí. V září 2022 jsme společně s Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s MŠMT spustili kvalifikační studium pro ředitele škol se zaměřením na pedagogický leadership, jehož úspěšné pilotování by mělo vyústit v proměnu Standardu studia pro ředitele škol a školských zařízení, který se v současnosti pedagogickému leadershipu nevěnuje dostatečně.