Potvrzeno: Učitel naživo posílá do škol kvalitní učitele

Praha 4. 12. 2020 Studenti vzdělávacího programu pro budoucí učitele Učitel naživo se na konci 2. ročníku v klíčových učitelských dovednostech cítí silnější než průměrní čeští učitelé. V řadě dovedností jsou spíše na úrovni těch finských. Jako nejpřínosnější část programu studenti hodnotí praxi, pozitivně vnímají i výukové bloky. Většina absolventů Učitele naživo už působí jako učitelé, další to mají v plánu. Informace vyplývají z evaluační zprávy výcviku probíhajícího v letech 20172019.

Evaluace vzdělávacího programu Učitel naživo vznikla pod vedením sociologa Daniela Prokopa, zahrnuje zpětnou vazbu od všech aktérů - studentů, lektorů, provázejících učitelů i žáků a poslouží jako podklad pro další vývoj programu.

Lepší v klíčových kompetencích

Srovnání se začínajícími učiteli ve výzkumech TALIS a CLoSE ukazuje, že studenti Učitele naživo na konci studia více důvěřují svým žákům. Vnímají je jako většinou slušné a poctivé a rodiče žáků jako spolehlivé. Ve větší míře kladou důraz na to žáky kvalitně vzdělávat. Vnímají, že se jim daří připravovat podnětné otázky a pomáhat žákům kriticky myslet. „V těchto kompetencích se dokonce hodnotí lépe, než průměr českých i finských učitelů do dvou let praxe (TALIS). Studenti se cítí silní i v dovednostech jako přesvědčit žáky, že mohou mít dobré výsledky nebo pomoci žákům uvědomit si, jakou má učení hodnotu,” komentuje výsledky evaluace vzdělávacího programu Martin Kozel, jeden ze spoluředitelů organizace Učitel naživo.

Studenti programu jsou sledováni během studia. Jak hodnocení lektorů a hospitace, tak jejich sebehodnocení ukazují, že se ve všech oblastech tzv. Rámce profesních kvalit učitele zlepšují. Jde např. o dovednosti plánování výuky, vytváření prostředí pro učení či hodnocení práce žáků.

„Z mého pohledu je zásadní, že učitelé z programu se zaměřují na vytváření smysluplné výuky, v níž jsou žáci aktivní, a že důvěřují potenciálu dětí. Mezinárodní srovnání ukazují, že čeští žáci vidí hlavně výuku na druhém stupni často jako nezajímavou a beze smyslu,” komentuje sociolog Daniel Prokop. “V Česku mají malou šanci uspět děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž potenciál systém nerozvíjí. Toto zaměření učitelů je určitě krok dobrým směrem, jakkoli budou potřebovat velkou podporu na školách a další systémové změny,” dodává.

Cení si praxe, která je posiluje

Studenti hodnotí výcvik pozitivně, nejvíce si cení praxe. Té se jim dostane během dvou let studia plných 380 hodin. Studenti oceňují jak samostatnou, tak párovou výuku a reflexi odučených hodin, v níž mohou rozebrat co se jim daří, co ne a jak se zlepšovat. Právě touto strukturou se program Učitel naživo odlišuje. „Podstatou programu je, aby jeho studenti - budoucí učitelé - získali sebevědomí učit, dokázali vytvářet vztahy s dětmi založené na vzájemné důvěře a tvořili výukou takové příležitosti, ve kterých se každé dítě může učit naplno a s radostí,” vysvětluje Martin Kozel. „České školství trpí tím, že řada absolventů ani nezačne učit či brzy odejde. Ukazuje se, že tato rizika jsou menší, když začínající učitele někdo provází a praxi s nimi někdo reflektuje. Ačkoli samozřejmě největší zkouška přijde až při plném přechodu do profese,” dodává Kozel.

Skutečně jdou učit a nikoli jen na výběrové školy

Zhruba tři čtvrtiny studentů po absolvování výcviku začaly učit, a to na všech typech škol. Většina vyučuje na základních školách, někteří na gymnáziích či středních odborných učilištích. Polovina absolventů vyučuje na státních, čtvrtina na soukromých a zbylá čtvrtina na církevních školách. Další absolventi plánují začít učit v nejbližších letech - po dokončení dalších studií či rodičovské dovolené.

Podrobná evaluační zpráva je ke stažení zde.

Učitel naživo je akreditovaný program pro absolventy magisterských programů vysokých škol, kteří chtějí učit žáky na druhém stupni základní školy nebo na střední škole předměty podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání. Program společně realizují Učitel naživo, z. ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

Přihlásit se do již pátého ročníku programu bude možné od 26. ledna 2020. Informace budou uveřejněny na webu www.ucitelnazivo.cz.

Tisková zpráva ke stažení (.docx)

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Pavlu Chlebounovou skrze e-mail pavla.chlebounova@ucitelnazivo.cz nebo telefon 725 992 047.