Odpovědi na otázky k neudělení akreditace

Jaké jsou náklady na kurz, respektive absolventa? Proč je cena kurzu výrazně vyšší než cena obdobných kurzů na veřejných VŠ?

Náš studijní program je akreditován jako doplňkové pedagogické studium (DPS) s časovou dotací 750 hodin. Svým rozsahem trojnásobně překračuje požadavek formulovaný v aktuálních právních předpisech (vyhláška č. 317/2005 Sb.), potažmo ve standardu DPS, který v letošním roce zveřejnilo MŠMT. Náklady na studium jednoho studenta učitelství jsou nyní zhruba 140 000 Kč. Proč? Vytváříme prostředí pro to, aby výše uvedených 750 hodin bylo využito pro profesní rozvoj studenta co nejefektivněji: máme náročné přijímací řízení, studenti pracují ve studijních skupinách podobných běžné školní třídě, učíme v páru, respektujeme skutečnost, že každý ze studentů se nachází v jiné fázi osobnostního a profesního rozvoje, hospitujeme ve výuce našich studentů; organizujeme tripartity, na nichž se setkává student se svým provázejícím učitelem i s průvodcem (tedy vysokoškolským vzdělavatelem) atp.

Polovinu studia tvoří praxe na základních a středních školách. To klade velké nároky na učitele, u nichž studenti praktikují. Role provázejícího učitele je pro úspěšnost učitelské přípravy klíčová, a učitelé potřebují být v této roli podporováni. S našimi provázejícími učiteli spolupracujeme dlouhodobě, účastní se reflektivních seminářů, absolvují vzdělávací program, který reaguje na jejich rozvojové potřeby; externí mentoři s nimi spolupracují přímo v terénu, ve škole, a podporují je při rozvoji reflektivních dovedností. Jsou součástí učící se komunity Učitele naživo. Víme, že to jinde není běžné, ale tento finančně náročný přístup se ukazuje jako nezbytný pro to, aby byl absolvent dobře připraven na učitelskou profesi a na setrvání v ní.

Rovněž se (podobně jako docent Kamil Kopecký z UP v Olomouci) domníváme, že není důstojné, aby vzdělavatel budoucích učitelů pobíral plat nižší než učitel. Ještě poznámka na závěr: náklady na studium jednoho studenta nelze vypočítat vydělením obratu organizace aktuálním počtem studujících. Příprava budoucích učitelů totiž není jedinou činností naší organizace, zmínit můžeme například program Ředitel naživo.

Souhlasíte s tezí programového ředitele EDUin, že za odmítnutím akreditace programu stojí lobby pedagogických fakult?

S výrokem Miroslava Hřebeckého o lobby pedagogických fakult se neztotožňujeme. Ať přijdeme, kam přijdeme, narážíme na fakultách připravujících učitele na skvělé lidi, kteří přípravě budoucích učitelů dávají maximum, jde jim o studenty, jde jim o to, aby byli pro práci s dětmi připraveni co nejlépe. Když jsme v září vyzvali vzdělavatele budoucích učitelů, aby se sešli ke společné diskusi, zareagovalo jich více než sto z celé republiky. A na prvním setkání komunity vzdělavatelů, které se konalo minulý týden, se ukázalo, že témat, jimiž by se vzdělavatelé napříč regiony a institucemi chtěli zabývat, je dlouhá řada. Jedním z nich je téma proměny učitelské přípravy. Přestože je mezi vzdělavateli mnoho takových, kteří mají chuť i potřebné kompetence pro inovace v profesní přípravě učitelů, nedaří se prosadit změnu systémovou.

Proč NAÚ podle vás program odmítl?

Pravidla NAÚ jsou v tuto chvíli nastavena tak, že personální nároky na učitelské programy jsou vysoké a neodpovídají realitě (např. reálnému počtu docentů a profesorů v České republice, zejména v některých oborech). Chybí parametry zohledňující kvalitu výuky, u vzdělavatelů učitelů se primárně sleduje vědecká činnost. Téměř všechny programy připravující učitele jsou akreditovány jako akademické. Náš program byl profesně zaměřený, usilovali jsme proto, aby byl úzce spjat s praxí, aby v něm vyučovali také učitelé experti působící na základních a středních školách. Oficiální důvody zamítnutí našeho MMgr. studijního programu byly z hlediska NAÚ legitimní. Z 21 vzdělavatelů, kteří měli být zapojeni do realizace studijního programu, byli identifikováni 4 vzdělavatelé, kteří nenaplňovali standard, nedosáhli potřebného akademického titulu. Chtěli jsme totiž program realizovat s lidmi, kteří mají dlouholeté zkušenosti a jsou v učitelské profesi úspěšní. Mohli jsme požadavku vyhovět, jejich jména v akreditačním spisu formálně nahradit. Ale to jsme nechtěli.

Je v pořádku, že se při zajišťování vzdělávání učitelů v České republice upřednostňují formální (a nefunkční) kritéria před skutečným dopadem na profesní přípravu? Je za tohoto stavu možné cokoliv změnit? Pojďme hovořit o tom, jaký je a jaký má být vzdělavatel učitelů! Zabývejme se tím, jaké podmínky a jakou podporu pro svou práci potřebuje.

Jak budete dál postupovat?

Tato zkušenost nám ukázala, že je potřebná diskuse o tom, jak jsou nastavena pravidla, která mají zajišťovat kvalitu učitelské přípravy. Nejsme jediní, kdo na podobné problémy narazil, naráží a komu brání v inovacích, jež jsou, nota bene, v souladu se Strategii 2030+ i se Strategickým záměrem ministerstva pro VŠ na období 2021+ .

Chceme propojovat všechny vzdělavatele budoucích učitelů, včetně provázejících učitelů ze škol, otevírat diskusi, chceme hovořit o tom, co považujeme za kvalitu v učitelské přípravě a společně usilovat o změny, které jsou nevyhnutelné. Děti v našich školách si to zaslouží.