5 priorit pro novelu zákona o pedagogických pracovnících

Vláda Petra Fialy plánuje v následujících týdnech předložit návrh novely zákona o pedagogických pracovnících
č. 563/2004 Sb. Novela může do českého školství přinést řadu smysluplných a potřebných změn pro ředitele, učitele a žáky, kteří navíc v posledních dvou letech čelí dopadům covid-19 na výuku.

Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! se shodly na pěti prioritách, které by novela měla obsahovat:

Zavést podpůrné pozice sociální pedagog, školní psycholog, školní speciální pedagog, školský logoped

V novele mají být definovány chybějící podpůrné pedagogické profese, jejichž nedostatek se na školách ještě více projevil v průběhu distanční výuky. Během pandemie byly české školy zavřené nejdéle v Evropě, což se negativně projevilo na psychice dětí i pedagogů. Podle červnového průzkumu PAQ Research příznaky deprese a úzkosti reportovalo 38 % učitelů a odborníci s ohledem na pandemii varují před nárůstem psychických problémů také u dětí a mládeže.

Legislativně ukotvit pozici provázejícího učitele

Provázející učitel vzdělává budoucí učitele. Během studia provází studenty na praxi ve škole a společně s nimi pedagogickou výuku reflektuje. Zajišťuje tak kvalitu praxe a její smysluplné propojení s teoretickou výukou na fakultě. Provázejícím učitelům dosud chybí systémová podpora, pro kterou je zásadní legislativní ukotvení provázejícího učitele
v zákoně, stanovení požadavků na vstup do této role, snížení přímé pedagogické činnosti a zajištění další podpory včetně přípravného studia. Ukotvení této role slibuje ostatně také Reforma profesní přípravy učitelů, která na MŠMT odstartovala na podzim.

Uzákonit adaptační období pro začínající učitele a zavést pozici uvádějícího učitele

Všem začínajícím učitelům může být díky novele garantována doba 2 let adaptačního období, v němž bude škola
(zejm. uvádějící učitel) těmto učitelům poskytovat zvýšenou podporu. Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který začínajícímu učiteli pomáhá při vstupu do profese, seznamuje ho s fungováním školy a dává mu zpětnou vazbu na výuku. Toto opatření ulehčí začínajícím učitelům profesní začátky a sníží riziko brzkého odchodu ze školství.

Ukotvit pozici třídního učitele

Novela zákona legislativně ukotví pozici třídního učitele, specifikuje jeho činnosti a stanoví jeho nárok na příplatek podle pracovněprávních předpisů. Třídní učitelé jsou klíčoví pro vytvoření bezpečného prostředí a dobrého klimatu ve třídách. Podporují spolupráci mezi žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, a v neposlední řadě jsou také zodpovědní
za administrativu a organizační záležitosti třídy. Právě ty v posledních dvou letech narostly vzhledem k distanční
a hybridní výuce, testování žáků a komunikaci s hygienickými stanicemi.

Zákonně ukotvit 130 procent průměrné mzdy pro pedagogické pracovníky

Garanci minimálního průměrného platu pedagogického pracovníka na 130 % průměrné mzdy v ČR vláda přislíbila již ve svém programovém prohlášení. Změna přinese stabilitu a vidinu odpovídajícího výdělku v době rostoucí inflace pro stávající pedagogy. Zároveň opatření přispěje k vyšší dlouhodobé atraktivitě učitelské profese a zájmu o ní. To je vzhledem k rychle stárnoucímu pedagogickému sboru důležitým systémovým krokem, abychom v budoucnu předešli plošnému nedostatku učitelů. Zároveň vláda rozhodnutím vyšle jasný signál, že na vzdělávání v ČR nebude šetřit, protože se jedná
o klíčovou oblast pro prosperitu naší země.

Odborné stanovisko organizací si můžete stáhnout zde.