Výukové lekce k válce
na Ukrajině

Chceme, aby se v českých školách učily naplno a s radostí všechny děti. I ty, které do svých škol nemůžou, protože je z nich vyhnala válka. Nabízíme podporu a inspiraci pro všechny učitele i jejich žáky.

Válečný konflikt a invaze Ruské federace na území Ukrajiny nás hluboce zasáhly, proto jsme spojili síly  s Českým rozhlasem, zapojili absolventy našich výcvikových programů, spolupracovníky i naše průvodce z výcviku a vytvořili 3 výukové lekce pracující s aktuálním tématem dění na území východní Evropy, které pomohou vše vysvětlit těm nejzvídavějším mezi námi. Dětem ve školách. 

Vznikly tak materiály pro výuku, které jsou volně ke stažení, připravené k přímému využití a navíc i s doplňkovými audionahrávkami, které pomohou dokreslit autentičnost a naléhavost událostí, o kterých se děti dozvědí. 

Výukové materiály úzce souvisí s těmito školními předměty:

  • dějepis,
  • český jazyk,
  • občanská výchova,
  • základy společenských věd,
  • společenskovědní seminář.

První dvě lekce “Proč chce Rusko obsadit Ukrajinu” a “Názor běžných Rusů na válku” na sebe volně navazují. Třetí lekce “Mírová konference” je na ostatních zcela nezávislá a využívá neobvyklou výukovou formu. Pokud se rozhodnete s jednou skupinou žáků/třídou projít všemi lekcemi, doporučujeme je realizovat v níže uvedeném pořadí.

1. 

Proč chce Rusko obsadit Ukrajinu

rozsah: 2 vyučovací hodiny
vhodné pro: 9. ročník ZŠ, kvarta osmiletého gymnázia, studenti SŠ

Cílem této lekce je pochopení a pojmenování důvodů, které vedly Ruskou federaci v čele s Vladimírem Putinem k útoku na území sousedního suverénního státu. Během lekce žáci pracují s přepisem rozhovoru fundovaného odborníka na téma konfliktu na Ukrajině a záměrem je také přimět žáky přemýšlet nad tím, komu a čemu je dobré věřit (rozvoj kritického myšlení).

Základním dokumentem je metodika pro učitele Proč chce Putin obsadit Ukrajinu, kde je celý průběh lekce podrobně popsán. Výuku vám zjednoduší prezentace, která provází průběh celé lekce (obou vyučovacích hodin).

Pro první vyučovací hodinu je potřeba pro dvojice žáků vytisknout text pracovního listu, (jedna strana po rozstřižení poslouží pro dvě dvojice žáků). Závěr první vyučovací hodiny zpestří audio ukázky z projevů V. V. Putina, zpracované pro naše potřeby Českým rozhlasem.

Druhá vyučovací hodina se věnuje rozvoji schopnosti kritického myšlení díky využití přepisu rozhovoru Putinovo Rusko - odkud se bere agrese

2.

Názor běžných Rusů na válku

rozsah: 2 vyučovací hodiny
vhodné pro: 9. ročník ZŠ, kvarta osmiletého gymnázia, studenti SŠ

V druhé výukové lekci se žáci seznámí s ruskou realitou, politickým útlakem a nesvobodou v současné Ruské federaci. Cílem je alespoň částečně pochopit jednání a motivace Rusů a zamyslet se nad tím, jak bychom k situaci na Ukrajině i Rusům samotným měli přistupovat my (prevence před projevy nenávisti a proti budování stereotypů).

Základním dokumentem je metodika pro učitele Jaký názor mají běžní Rusové na válku na Ukrajině?, s popisem celé lekce. Pomocníkem pro vyučující je také prezentace k výukové lekci

Pro první vyučovací hodinu je potřeba pro žáky vytisknout text pracovního listu Ruský zákoník.

Většina druhé vyučovací hodiny je věnována samostatné tvorbě rozhlasové reportáže, pro kterou nám cenné rady poskytl Jakub Lucký z Českého rozhlasu v audiu Jak připravit zpravodajský vstup. Jednodušší orientaci v informacích potřebných pro vznik reportáže zajistí vytištění souboru Podklady pro reportáže.

3.

Mírová konference

rozsah: 90 - 150 minut
vhodné pro: 8.-9. ročník ZŠ, kvarta osmiletého gymnázia, studenti SŠ

Originální výuková lekce, která klade nemalé nároky na učitele i zapojené žáky, s velmi pozitivní odezvou ze škol, které ji využily. Cílem lekce je usnadnit porozumění motivaci jednotlivých stran zapojených do konfliktu na Ukrajině, dále pochopit aktuální dění v širších souvislostech a hravou formou si vyzkoušet roli těch, kteří rozhodují o budoucnosti Evropy/světa. Žáci se při realizaci učí argumentovat/vyjadřovat postoje a konstruktivně usilovat o nalezení pro všechny akceptovatelného řešení situace.

Přínosy této výukové lekce shrnuje provázející učitel Petr Vrchota ve videu, které vzniklo z pilotování výukového materiálu ve ScioŠkole v Praze 4. 

Základním dokumentem je metodika pro učitele Mírová konference. Dle instrukcí v této metodice je potřeba mezi žáky rozdat Podklady pro zúčastněné strany (vždy každé skupině pouze jí určenou část).

Všem zúčastněným je dobré poskytnout v elektronické podobě k dispozici následující články z týdeníku Respekt:

Pro lepší orientaci v problematice je důležité všem účastníkům k přípravě na lekci poskytnout i námi sestavený Slovníček pojmů.

Před samotnou realizací mírové konference vytiskněte barevně vlajky jednotlivých zúčastněných stran a označte jimi prostor u společného stolu vymezený pro jejich zástupce. Na začátku samotné konference využijete zpravodajský vstup Českého rozhlasu.

Cílem celé lekce a nácviku mírového jednání je sepsání textu mírové smlouvy mezi zapojenými stranami. Inspirovat se můžete příkladem mírové smlouvy, která vznikla při pilotování výukové lekce ve ScioŠkole v Praze 4.

Řekněte nám, jak se vám výukové lekce líbí

Za zpětnou vazbu k výukovým lekcím budeme nesmírně vděčni, sdělit ji můžete Michalu Burešovi, koordinátorovi aktivit souvisejících s děním na Ukrajině: michal.bures@ucitelnazivo.cz Děkujeme!