Učitelská příprava zažívá průlom, nové požadavky ji posunou k učení dětí

16. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo nové požadavky pro učitelské vzdělávání. Jsou výsledkem několikaleté spolupráce celého systému na reformě přípravy učitelů a učitelek a představují zásadní posun učitelské přípravy směrem k rozvoji kompetencí, jimiž mohou učitelé a učitelky podporovat děti v učení. Jako Učitel naživo, Otevřeno, Začni učit! a Učitelská platforma považujeme tyto změny za průlom pro rozvoj českého školství.

Děti ve školách potřebují dobře připravené učitele a učitelky. Na fakultách, kde se vzdělávají, probíhá od roku 2021 celostátní reforma přípravy učitelů a učitelek, která v říjnu 2023 vyústila ve schválení nového Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství. V něm je velmi dobře popsáno, co se mají budoucí vyučující na fakultách naučit. Aby mohlo studium dle nového Kompetenčního rámce probíhat, bylo zapotřebí podle něj též změnit Rámcové požadavky na studijní programy, jimiž se podoba učitelských studií řídí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, po mnoha měsících hledání kompromisu, v minulých dnech schválilo a dnes vydalo jejich nové znění. Fakulty připravující učitele a učitelky podle nich v příštích letech změní své studijní programy.

Zásadním cílem a námi prosazovaným požadavkem bylo, aby učitelské vzdělávání silněji směřovalo k rozvoji profesních učitelských kompetencí, jež jsou klíčové pro učení dětí a které nově stanoví Kompetenční rámec. Tento požadavek byl naplněn. Všechny učitelské studijní programy v ČR budou nově vycházet z Kompetenčního rámce, prokazatelně rozvíjet všech 18 jeho kompetencí, do formativní práce s nimi zapojovat studenty i studentky a na konci jejich studia rozvoj kompetencí vyhodnocovat.

Tento požadavek byl jednou ze čtyř priorit, jež jsme formulovali ve Veřejné výzvě ke schválení změn v přípravě učitelů. Naše požadavky byly z velké většiny schváleny a dneškem se staly závaznými.

Vedle ukotvení učitelského studia Kompetenčním rámcem ministerstvo ruší dosavadní stropy jednotlivých složek studia, jež doposud zejména bránily většímu množství pedagogických praxí, a požadavky na praxe a jejich reflexe naopak posiluje. Nově budou tvořit nejméně 10 % studia a vyžadovat absolvování aspoň 240 hodin na školách v průběhu pěti let. Učitelské studium bude navíc celé provázáno tvorbou profesního portfolia, jehož obhajoba bude součástí státních závěrečných zkoušek či závěrečných prací. Všechny změny a celou novou podobu učitelského vzdělávání podrobně popisujeme v textu Učitelská příprava se změní.

Nové Rámcové požadavky jsou výsledkem kompromisu, jenž není ideální. Námi prosazované a ministerstvem původně zamýšlené požadavky na vyšší složky pedagogicko-psychologické výuky či klinický semestr v praxi na školách nebyly přijaty všemi stranami a staly se pouhým doporučením. Jsme přesvědčení, že mají-li se všechny děti učit naplno a s radostí, tak bude v budoucnu zapotřebí požadavky na učitelské vzdělávání dále inovovat. I tak ovšem vidíme schválenou změnu především jako významný úspěch ministerstva i celého systému a jako průlomové zlepšení. Na podzim schválený Kompetenční rámec je příležitostí změnit, jak se v Česku učí, a na něj nyní navazující nové Rámcové požadavky jsou závazkem k převedení této příležitosti do praxe.

Po schválení obou zásadních změn je nyní klíčová jejich implementace. Aby mohly fakulty kvalitně připravit studijní programy v nové podobě, potřebují na jejich vývoji metodicky spolupracovat. Oceňujeme snahy ministerstva takovou spolupráci koordinovat a vybízíme všechny vzdělavatele a vzdělavatelky, aby se ke spolupráci na vývoji připojili. Stejně tak apelujeme na fakulty, aby se daly do zavádění změn dříve, než jim skončí stávající akreditace, a aby uvolněné složky studia využily zejména k posilování pedagogicko-psychologické přípravy, a ne snad k jejímu umenšení tam, kde se ji během minulých let podařilo úspěšně rozvinout. Nakonec též upozorňujeme na potřebu dotáhnout systém podpory provázejících učitelů a učitelek, zavést kurzy pro uvádějící učitele a učitelky a podpořit wellbeing všech, kdo začínají, má-li se kvalitnější rozvoj kompetencí úspěšně přelévat z fakult do praxe.

Schválené změny jsou největším průlomem učitelského vzdělávání v ČR za poslední desetiletí. Děkujeme všem, kdo se na nich podíleli. Ve skutečnost je proměníme nejlépe, vezmeme-li je na všech fakultách za své a postavíme-li kolem nových 18 kompetencí práci nás všech.

Celé znění společného stanoviska, které jsme vydali spolu s organizacemi Otevřeno, Začni učit! a Učitelská platforma, najdete zde v PDF podobě.