Reportáž z ředitelské exkurze do ZŠ a MŠ Třebotov

Ještě než ve školách vypuklo hektické období spjaté s pololetím, vypravili jsme se 12. ledna společně s účastníky programu Ředitel naživo do jedné ze škol, které prošly prvním během našeho leadershipového programu pro dvojice či trojice z vedení škol. Do MŠ a ZŠ Třebotov nás pozvaly Jana Hančová, ředitelka školy, a zástupkyně Mariana Pavlová v rámci exkurzí, které nabízíme jako součást výcviku účastníkům programu. 

Všechny účastníky exkurze čekal předem připravený bohatý program, během kterého se měli možnost dozvědět cenné informace o fungování a stručné historii školy, o přínosech metod a zážitků z programu Ředitel naživo, které vedení školy oceňuje a proč, a také mohli navštívit hodiny výuky, či reflektovat a sdílet osobní zkušenosti s pedagogickým sborem. Možnost nakouknout pod pokličku běžného školního dne využili také zástupci zřizovatele školy, starosta a místostarosta obce Třebotov Matěj Král a Filip Kočí.

Exkurzi jsme zahájili úvodním setkáním, na kterém nám paní ředitelka i zástupkyně představily nedávnou historii školy i své kariérní cesty, které je k vedení školy přivedly. Školu dvojice dam vede již pátým rokem. Za dobu jejich působení prošla škola mnoha náročnými proměnami, od dostavby nové budovy, až po výměnu téměř poloviny učitelského sboru. Samy ale říkají, že díky zapojení do programu Ředitel naživo se jim změny daří prosazovat a dotahovat do zdárného konce. Naučily se například pracovat ve vedení školy jako tým a díky tomu se jim podařilo i přepracovat vizi školy, která je nyní zaměřena hlavně na vztahy, respekt a otevřenost. Školní aktivity se točí kolem tří hlavních skupin lidí - dětí, učitelů a rodičů.

Partnerský přístup ke všem ve škole

Pro děti, jakožto hlavní cíl zájmu i aktivit, se škola (vedení i celý učitelský sbor) snaží vytvářet především partnerský přístup, kde se nikdo nemusí bát o čemkoliv komunikovat. Důraz je kladen také na to, aby především děti dobře chápaly, co se po nich chce a proč. Proto v roce 2022 kompletně předělali školní řád, aby byl srozumitelný hlavně dětem, takže má rozsah pouhé tři strany. Ve škole skvěle fungují také nastavené pravidelné akce sloužící k vylepšování vztahů, například setkávání třídních, nebo každé pololetí se konající výjezdní několikadenní akce “Já, moje třída, moje škola” zaměřená také na rozvoj učitelského sboru.

Pro učitele a učitelky škola pravidelně pořádá školení (např. typologie osobnosti, formativní hodnocení, nenásilná komunikace apod.). Novinkou jsou i každočtvrteční metodická setkání vedení i učitelského sboru, na kterých se vzájemně vzdělávají, ale mohou také sdílet podněty k řešení. 

Účastníci exkurze se dozvěděli, že škola ve svých aktivitách nezapomíná ani na rodiče dětí. Pořádá například “Kavárnu pro rodiče”, kde se mohou rodiče dozvědět více informací o chodu i směřování školy a výuky dětí.

Zodpovědná výuka i škola

Po úvodním seznamovacím bloku jsme se mohli jít podívat přímo do výuky. Díky ochotě místních učitelek a učitelů jsme měli možnost navštívit výuku napříč celým prvním i druhým stupněm a následně společně i reflektovat, jak výuka probíhala, případně sdílet s ostatními, jak to chodí na jejich škole a jaké jsou třeba rozdíly v atmosféře během výuky a o přestávkách. Sdílení zkušeností a reflexi brali všichni s respektem a zodpovědně. Zodpovědnost je pro třebotovskou školu specifická a utváří její charakter. Je velmi environmentálně zaměřena. Škola se aktivně zapojuje do akcí typu Ukliďme Česko, s pomocí obce vysázeli v okolí školy stromy v rámci projektu Školní les do kapsy a mají také vlastní kompostér.

Poděkování

Na třebotovské škole obecně panuje velmi přátelské, uvolněné a otevřené klima. A je vidět, že je v takovém prostředí dobře nejen učitelkám a učitelům, ale hlavně dětem, které byly při výuce zaujaté a nebály se otevřeně komunikovat. Sledovat klima školy bylo hlavním cílem naší návštěvy, který jsme si všichni společně vytyčili při úvodním setkání. 

Děkujeme tímto paní ředitelce Janě Hančové i zástupkyni Marianě Pavlové za milé pozvání a otevřené povídání i sdílení praktických zkušeností, které si účastníci z programu Ředitel naživo odnášejí do života školy. Děkujeme také všem učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ Třebotov, kteří nás laskavě vpustili do svých hodin a nechali nás nahlédnout do své práce. A v neposlední řadě děkujeme také za setkání se zástupci obce Třebotov, a že mají aktivní zájem o vývoj a život školy. Protože o budoucnosti našich dětí se rozhoduje ve školách.