Mentor

Zdeněk Dlabola

V Učiteli naživo pracuji jako lektor kurzu mentorských dovedností pro provázející učitele. Podporujeme v něm efektivitu spolupráce a učení do projektu zapojených učitelů a studentů, ale také kultivaci a rozvoj metodického know-how, které je v souladu s Vizí Učitele naživo. Společně s týmem vyvíjím program a jeho celkovou koncepci.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Rád se věnuji vývoji a realizaci vzdělávacích programů, které hledají a objevují, mají silnou vizi, jsou komplexní, sdílí otevřeně své výstupy s ostatními (mimo program), ve kterých se mohu učit s ostatními členy týmu, ve kterých je příležitost získat zkušenosti, které považuji za smysluplné a potřebné (nejen pro mne, ale i pro ostatní). Rád se inspiruji těmi, kterých si vážím a kteří si váží mne, pro které není důležité jen to, CO se dělá, ale také PROČ i JAK se věci plánují, realizují a reflektují. A to vše v Učiteli naživo je hojně k dispozici, a proto jsem tady.

Co mi dělá radost?

Když jsem doma s celou rodinou, když s manželkou, dvěma z mých čtyř dětí a kamarády hrajeme ve worshipové kapele, když jsem sám, čtu si Bibli a přemýšlím o tom, co a proč dělám, když se potápím v moři a sleduji korálový útes se vším, co na něm žije, když mohu s někým spolupracovat při vytváření něčeho, co mi dává smysl.

Zkušenosti a vzdělání

 • 1988–1990 Lidová konzervatoř pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů
 • 1990–1995 distanční magisterské studium na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha
 • 1990–2000 učitel literárně-dramatického oboru ZUŠ Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Dobruška
 • 1996–1999 učitel na 1. i 2. stupni SZŠ Vamberk (od r. 1998 zástupce ředitelky)
 • 1999–2002 ředitel Základní školy Mozaika, o. p. s. Rychnov nad Kněžnou
 • 2000–dosud lektor DVPP, mentor, konzultant – zaměření na práci s celými pedagogickými sbory
 • 2001 spoluřešitel a lektor vzdělávacího projektu Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ, grant MŠMT ČR v rámci Programu podpory inovačních projektů DVPP, odborný garant a spoluautor Sborníku vyučovacích projektů pro 1. stupeň ZŠ
 • 2002–dosud ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – spolek pro inovace, člen vedení organizace
 • 2002 kurz Lektorské dovednosti, 25 h, Tereza – České centrum fundraisingu
 • 2002–2004 autor, realizátor, lektor, hlavní metodik a vedoucí lektorského týmu projektu Projektové vyučování na II. stupni ZŠ – financováno Fondem Vysočiny Krajského úřadu Vysočina (120-hodinový vzdělávací kurz, 125 účastníků) a projektu Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ – financováno MŠMT ČR (20-hodinový vzdělávací cyklus pro 15 pedagogických sborů ZŠ, 350 účastníků)
 • 2004 kurz pro školitele koordinátorů tvorby ŠVP, 24 h, Infra s. r. o., Havlíčkův Brod
 • 2005 studium mezinárodních ISSA standardů měření kvality pedagogické práce, 48 h, Step by step ČR
 • 2004–2007 autor, realizátor a lektor akreditovaného Programu podpory základních škol při zavádění RVP ZV, 120-hodinový kurz, který probíhal v různých modifikacích a rozsahu na desítkách základních škol a víceletých gymnáziích
 • 2004–2007 člen lektorského týmu Step by Step ČR, Praha, a to také v rámci projektů financovaných z ESF, např. Podpora implementace RVP ZV – rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro tvorbu, realizaci a hodnocení ŠVP, a to u učitelů jako jednotlivců i v rámci školních týmů, vytvoření systému vzdělávání týmů škol, vedoucí k tvorbě školního vzdělávacího programu
 • 2005–2006 hlavní lektor Národního projektu Koordinátor, NIDV
 • 2006 Systémy měření kvality I., II., 32 h, LAXUS, Hradec Králové
 • 2006–2007 specializační studium Mentor/ka pedagogických kompetencí, Step by Step ČR, pod záštitou International Step by Step Association.
 • 2007–2008 vedoucí lektorského týmu a lektor projektu Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV, realizátor ERUDIS o. p. s., partner projektu JOB o. s., dvouletá podpora ve formě seminářů, dílen, e-learningových lekcí a supervizí vyučovacích projektů pro 34 pedagogických sborů – financováno ESF, MHMP, MPSV
 • 2007–2008 autor a obsahový garant e-learningového kurzu Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt – on-line přístupný kurz na www.projektovevyucovani.cz a www.projektovavyuka.cz
 • 2008–2011 autor, vedoucí lektorského týmu a školitel projektu Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků, realizátor ERUDIS o. p. s., partner projektu JOB o. s., tříletá podpora ve formě seminářů, dílen, e-learningových lekcí a mentoringu pro 11 pedagogických sborů – financováno z programu OPVK ESF v Královéhradeckém kraji
 • 2009 specializační studium Mentoring – individuální podpora profesních kompetencí, JOB o. s.
 • 2010 lektor, konzultant a mentor v projektu AISIS Školy v pohybu
 • 2009–2012 vedoucí školitelského a metodického týmu, školitel, metodik, mentor, spoluautor Metodiky pro výuku regionálně zaměřené vlastivědy a e-learningových lekcí pro žáky i učitele (www.kracmera.cz) v projektu Vzduchoplavec Kráčmera
 • 2011 vedoucí i lektor zakázky, kterou pro společnost SCIO s. r. o. realizovalo JOB o. s., a to v rámci projektu Nauč se učit se – rozvoj klíčové kompetence k učení
 • 2011 vedoucí metodického týmu, který vytvářel ucelený soubor metodických postupů na téma Finanční gramotnost pro učitele ZŠ – na základě zakázky Centre for Modern Education s. r. o.
 • 2011–2012 koordinátor i mentor zakázky Supervize, odborné konzultace (ve školství) a mentorská podpora učitelů (realizované v rámci projektu OPVK – Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce, realizátorem projektu bylo Step by Step ČR, Praha), v rámci zakázky byla realizována pracovníky JOB o. s. mentorská, supervizní a konzultační podpora na 13 ZŠ, učitelé získali více jak tisíc hodin většinově individuální podpory
 • 2012 specializační kurz v rámci projektu Inovace pro tým lektorů – JOB
 • Zavádění standardů kvality v komerční sféře, 24 h
 • Standardy kvality ve školství – Mezinárodní standardy pedagogických kompetencí ISSA, 24 h
 • ICT lektorské dovednosti, 40 h
 • 2013 specializační kurz v rámci projektu Inovace pro tým lektorů – JOB, mentorské dovedností, 60 h
 • 2012–2014 vedoucí lektorského týmu a odborný garant projektu Inovace pro tým lektorů JOB, který realizoval JOB o. s., jeho cílem bylo zvyšování profesionality lektorů DVPP v oblastech pedagogiky, psychologie, práce s lidskými zdroji a ICT, vytvoření inovovaného Metodického manuálu pro lektory DVPP a ověření vzniklých nástrojů a dokumentů
 • 2013–2014 odborný garant a lektor v projektu Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky, realizátor ERUDIS o. p. s., Praha, partner projektu JOB o. s. – dvouletá podpora ve formě seminářů, dílen, konzultací, supervizí, e-learningových lekcí a mentoringu pro 7 pedagogických sborů
 • 2014–2015 odborný garant, lektor a mentor v projektu Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory – intenzivní, komplexní výcvik pro nové lektory a mentory, financováno v rámci programu ESF, www.jobinovace.cz
 • 2014–dosud člen vedení projektu, vedoucí metodické skupiny, spoluautor metodik pro výuku fyziky a mentor v projektu Elixír do škol, člen pracovní a expertní skupiny projektu Učitel naživo – pilotní projekty Nadace Depositum Bonum, kterou zřizuje Česká spořitelna a. s.
 • 2015 externí konzultant týmu tutorů H-mat pro oblast podpory lektorů a jejich rozvoj prostřednictvím profesních portfolií a dalších podpůrných nástrojů