Tvoříme laboratoř vzdělávání

Vytvořili a ověřili jsme akreditovaný výcvik pro budoucí učitele, otevřeli jsme program na podporu vedení škol Ředitel naživo a máme ambici přispět k systémovým změnám v českém vzdělávání.

Vize organizace

Věříme v sílu spolupráce, kvalitní vztahy a učící se komunitu. Jedině kvalitně připravení a motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí.

Proto vyvíjíme a šíříme inovativní programy pro jejich přípravu a usilujeme o systémové změny ve vzdělávání.

Proč vzdělávání budoucích učitelů
Vzdělávání (a výchovu) považujeme za klíčové pro budoucnost společnosti. Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé. Věříme, že jedním z nejefektivnějších míst pro profesní růst učitelů je jejich prvotní příprava.

Vize – tvoříme laboratoř
Vytváříme laboratoř, jejímž cílem je vyvíjet, ověřovat a šířit modely vzdělávání budoucích učitelů. Laboratoř, v níž mohou spolupracovat a z níž mohou otevřeně čerpat všichni aktéři v systému. Pilotním programem laboratoře je kvalifikační program Učitel naživo. Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha dalšími partnery na poli učitelského vzdělávání.

O jaké učitele usilujeme
Chceme učitele, kteří s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

V našich hodnotách a principech vycházíme z výstupů rozsáhlé diskuse Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) s názvem Desatero vzdělávání, které je sdíleno jejími členy i námi.

Naše hodnoty a principy

Člověk je ve středu

Za smysluplné považujeme takové vzdělávání, kde každý může rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. V konečném důsledku každý člověk odpovídá za své vzdělávání sám.

Vzdělavatel je průvodce

Vzdělavatele chápeme jako průvodce na cestě vzděláváním. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů. Vzdělavatel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.

Vztahy a komunita

Skutečné naplnění sebe sama je ve společenství s druhými. Učíme se od sebe navzájem a kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů. Sdílení zkušeností, hodnot a cílů nás posiluje.

Reflektivní evidence-based přístup

Reflexe vlastní zkušenosti je účinný nástroj učení a zlepšování se. Vědecká reflexe a výzkum nabízí informace a koncentrovanou zkušenost expertů a praktiků o tom, co je a není užitečné. Vzdělavatel vychází z reflektované zkušenosti a nejnovějšího výzkumu.

Vnitřní motivace

Kvalitní vzdělání vychází z přirozené vnitřní touhy, potřeby člověka učit se. Reagujeme na aktuální potřeby studentů a tak pracujeme s vnitřní motivací. Věříme, že bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.

Vzdělávání nikdy nekončí

Proces učení není nikdy hotový, ukončený. Každý vzdělávací program je jen součástí celoživotního vzdělávání.

Spolupráce

Jen společnou péčí všech vytvoříme prostředí, kde vzdělávání bude kvalitní a pro každého.

Mezinárodní rozměr

Vzdělávání přesahuje státní hranice. Spolupráce a inspirace přesahující hranice akceleruje rozvoj lidí a know-how.

Programy Učitele naživo vychází z teoretických východisek založených na pozitivní psychologii, sociálně-kognitivním konstruktivismu, učitelství založeného na důkazech (Mareš), učitelství založeného na znalostech (Shulman, Janík, Spilková), modelu reflektivní praxe a pojetí učitele jako reflektivního praktika (Korthagen et al.).

Inspirací k programům byly práce věnující se vzdělávání dospělých (Bound, Schön, Mezirow, Knowles, Jarvis), zvyšování základního vzdělání (Levin, Fullan, Boyle, Sharratt, Harild), výzkumům klinické školy (Píšová, Spilková, Tomková, Mazáčová, Kargerová et al.).

Detailní popis teoretického pozadí proramu
Učitel naživo

V případě programu Ředitel naživo jsme skutečnili studijní cestu do New Yorku a konzultovali jsme se zkušenými institucemi v USA: NYC Leadership Academy, NYC Department of Education, Bank Street College of Education, Wallace Foundation a další.

Využíváme poznatky z českých i zahraničních výzkumů a studií: Kenneth Leithwood, John Hattie, Milan Pol, Michael Fullan, Elizabeth A. City, Helen Timperley, Pam Sammons, Alma Harris, David Hopkins, OECD, McKinsey, ČŠI a další.

Některé ze zdrojů, jimiž jsme se inspirovali v programu Ředitel naživo:

FULLAN, Michael. The Principal: Three keys to maximizing impact (2014)

HATTIE, John. High-Impact Leadership: Effective instructional leaders don’t just focus on student learning. They relentlessly search out and interrogate evidence of that learning (2015)

LEITHWOOD, Kenneth a spol. How leadership influences student learning (2004)

Principal as Instructional Leader: The Knowledge Loom: Educators Sharing and Learning Together (Brown University, 2008)

DAY, Christopher a K. A LEITHWOOD. Successful principal leadership in times of change: an international perspective (2007)

CITY, Elizabeth A. Instructional rounds in education: a network approach to improving teaching and learning (2009)

Náš příběh

Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Může jim pomoci najít svou vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci a odpovědnosti. Takové učitele tu chceme mít!

Proto jsme se inspirovali tím nejlepším z českého i světového vzdělávání a společně se špičkovými odborníky jsme vytvořili výcvik pro budoucí učitele. Postavili jsme jej na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na reflektované praxi na školách.

Ověřili jsme si, že klíčem k přípravě dobrých učitelů je komunita, kde studenti na vlastní kůži zažívají to, co se učí.

Učitel naživo vznikl jako program nadace Depositum Bonum, jejíž misi a cíle v roce 2018 převzala Nadace České spořitelny. Program byl natolik úspěšný, že se na začátku roku 2018 transformoval v autonomní organizaci.

Dnes již 2 ročníky absolventů učí, další dvě skupiny u nás studují, a připravujeme otevření 5. ročníku plně akreditovaného programu.

Know-how a teoretická východiska

Vycházíme z pozitivní psychologie a ze sociálně-kognitivního konstruktivismu. Zvolili jsme syntézu poznatků soudobých pedeutologických teorií a propojujeme tři – v současnosti vůdčí – přístupy k pojetí učitelství a učitelské přípravy:

  • Učitelství založené na důkazech neboli Evidence-Based Education – Mareš, 2009
  • Model reflektivní praxe a pojetí učitele jako reflektivního praktika – Korthagen et al., 2011
  • Učitelství založené na znalostech neboli Knowledge Base for Teaching – Shulman, 1987; Janík, 2005, 2009; Spilková, 2006

Dále se inspirujeme v pracích věnovaných:

  • Vzdělávání dospělých – Boud, 1981; Jarvis, 2011; Knowles, 2005; Mezirow, 1990; Schön, 1983, 1987
  • Zvyšování kvality základního vzdělávání – Levin, 2008; Fullan & Boyle, 2014; Sharratt, Harild, & Fullan, 2014
  • Výsledkům českých výzkumů věnovaných tématu klinické školy – Píšová, 2005; Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. et al., 2015
  • A v zahraničních modelech - Fred Korthagen, Institute of Education PGCE Teacher Training, Shady Hill School v USA a další.

Učitel naživo a univerzity

Opravdová změna se může stát až společným úsilím všech. Proto je jednou z klíčových hodnot projektu spolupráce.

Laboratoř
Vytváříme Laboratoř učitelského vzdělávání, kde díky dobře nastaveným podmínkám i finančnímu zázemí budou moci vznikat inovace bez kompromisů na mezinárodní úrovni. Laboratoř, která bude nabízet otevřené know-how a možnosti spolupráce celému systému. Usilujeme o to, aby výstupy z činnosti Laboratoře nabízely inspiraci, konkrétní příklady, vědecky podložené argumenty a důkazy posilující pozici přípravy budoucích učitelů. Cílem je, aby se jednou novým způsobem a za důstojných podmínek vzdělávaly tisíce nových učitelů ročně na nejrůznějších institucích po celé České republice.
S tímto cílem nám mimo jiné pomáhá naše expertní rada.

Nadace Depositum Bonum, v níž program Učitel naživo vznikl, podepsala memoranda o spolupráci s dvěma pedagogickými fakultami:

Úzce splupracujeme také s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Podílíte se na přípravě budoucích učitelů?
Chcete navázat s Učitelem naživo spolupráci?

Klub absolventů

Výcvikem to nekončí! Naším cílem je v Učiteli naživo vytvářet učící se komunitu studentů, kteří se budou nadále navzájem inspirovat během své profesní kariéry a nacházet mezi sebou oporu.

Proto vznikl Klub absolventů, v němž se začínající učitelé nadále jednou za 14 dní potkávají a dále se rozvíjejí. Setkání mají pestrou podobu - část z nich vedou naši zkušení lektoři na vybraná témata dle potřeb absolventů, část vedou absolventi sami a slouží k reflexi výuky a sdílení dobré praxe.

Absolventi jsou důležitými ambasadory našeho programu a jsme s nimi dlouhodobě v kontaktu. Podporujeme je a sledujeme, jak se jim daří.