Expert

Vlaďka Spilková

Badatelské zaměření

 • Primární vzdělávání, přípravné a celoživotní vzdělávání učitelů, podpora profesního rozvoje, kurikulární reforma
 • Didaktika, srovnávací pedagogika a vzdělávací politika (metodologie reforem školství, kurikulární politika)

Nejvýznamnější výzkumné projekty

 • Od začátku 90. let byla řešitelkou mnoha výzkumných projektů grantových agentur GAČR, GAUK, MŠMT, které analyzovaly stav českého školství v mezinárodním kontextu a přispívaly k teoretickým východiskům jeho proměny i k tvorbě konkrétních reformních návrhů. Byla zapojena i do několika mezinárodních projektů týkajících se učitelského vzdělávání, v jejichž rámci dlouhodobě spolupracuje se zahraničními univerzitami (v Nizozemí, Belgii, Portugalsku, Francii, Finsku).

  K nejvýznamnějším patří:
 • Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu (výzkumný záměr MŠMT)
 • Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (výzkumný záměr MŠMT – hlavní řešitelka)
 • Osvojování učitelské profese jako proces jejího konstruování (Grantová agentura Univerzity Karlovy)
 • Koncepce a ověřování nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství – Klinická škola (Evropský sociální fond OPPA)
 • Inovace vzdělávání učitelů primární školy (Fond rozvoje vysokých škol)
 • Identifying Teacher Quality – Toolbox for Teacher Reflection (Erasmus – Comenius)
 • Primary school teacher education in thirteen TIMSS systems (University of Leicester)

Publikační činnost

 • Je autorkou či spoluautorkou řady monografií a publikovala odborné statě také v zahraničí, např. v Anglii, Francii, Kanadě, USA, Německu. Její publikace mají výrazný ohlas, o čemž svědčí několik set citací v publikacích u nás i v zahraničí. K nejvýznamnějším publikacím patří:

Monografie

 • SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.
 • SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J.(eds) Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 327 s. ISBN 978-80-7290-384-9.
 • SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha : Pedagogická fakulta UK 2010. 256 s. ISBN 978-80-7290-496-9.
 • SPILKOVÁ, V.,HEJLOVÁ,H.(eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK 2010. 394 s. ISBN 978-80-7290-486-0.
 • SPILKOVÁ,V., TOMKOVÁ,A., MAZÁČOVÁ,N., KARGEROVÁ,J. a kolektiv. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida 2015. 197 stran. ISBN 978-80-260-9405-0.
 • Kapitoly v monografiích a recenzovaných sbornících - výběr:
 • SPILKOVÁ,Vladimíra. Improving the Quality of Teacher Education Through Theoretical Reflection on Practice. In Nouveaux espaces de développement professionnel et organisationnel., Sherbrooke: Editions du CRP, 2001, s. 33-42, ISBN 2-89474-027-1.
 • SPILKOVÁ,V. Proměny v pojetí pedagogiky v ČR po roce 1989 a pokusy o realizaci nové „nové“ pedagogiky v praxi škol. In Kotková,V. (Ed.) Proměny vzdělávání. Hradec Králové: Gaudeamus 2007. ISBN 978-80-7041-033-2.
 • SPILKOVÁ,V. Význam portfolia pro profesní rozvoj studentů učitelství. In Píšová,M. (Ed) Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 7-19. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • SPILKOVÁ,V. Podpora učitelů v procesu kurikulární reformy. In Franiok, P., Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 37-61. ISBN 978-80-210-4752-5.
 • SPILKOVÁ, V. Výzkum proměn učitelské profese a učitelského vzdělávání. In Slejšková,L. Učitel v 21. století – nové výzvy, nové požadavky? Praha: VÚP 2008, s. 70-77. ISBN 978-80-87000-17-5.
 • SPILKOVÁ,V. Cesta k učitelské profesi – význam osobnostního rozvoje studenta učitelství In Kolář,J., Lazarová,B. (Eds.) K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 81-94. ISBN 978-80-210-4595-8.
 • SPILKOVÁ,V. Role státu v profesionalizaci učitelství a učitelského vzdělávání – podpora nebo destrukce? In Lukášová,H.; Seberová,A. (Eds.) Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: PedF OU 2008, s. 17-27. ISBN 978-80-7368-615-4.
 • SPILKOVÁ, V. Učitelská profese a její současné proměny. In Krykorková, H., Váňová, R. a kol. Učitel v současné škole. Univerzita Karlova v Praze: Filozofická fakulta 2010, s. 33-44. ISBN: 978-80-7308-301-4. (315 stran)
 • SPILKOVÁ, V. Profesionalizace učitelství a její podpora – optikou výzkumu. In Wiegerová, A. (Ed.) Premeny univerzitného vzdelávania. Univerzita Komenského v Bratislave: Pedagogická fakulta 2010, s. 10-22. ISBN 978-80-89443-02-4. (158 stran)
 • VAŠUTOVÁ, J. ; SPILKOVÁ, V. Teacher Education in Czech Republic. In Valentič Zuljan M.; Vogrinc, J. (eds). European Dimensions of Teacher Education-Similarities and Differences. Ljubljana.: Faculty of Eduaction , University of Ljubljana, 2011, s. 193-224. ISBN 978-961-253-058-7.
 • SPILKOVÁ, V. Výzvy, které přináší osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání pro školu, učitele a vzdělávací politiku. In Helus, Z., Spilková,V., Zdražil,T., Rýdl,K., Kratochvílová, J., Lukášová, H. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení (filozofická východiska a pedagogické souvislosti). Praha: Asociace waldorfských škol ČR 2012, s. 41-70. ISBN 978-80-905222-0-6.
 • SPILKOVÁ,V. Pojetí kvality učitele v mezinárodní perspektivě. In Greger,D. a kol. Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2015 , s.163 – 176. ISBN 978-80-7290- 860-8.
 • Studie v relevantních časopisech - výběr:
 • SPILKOVÁ,Vladimíra. Professional Development of Teachers and Student Teachers through Reflection on Practice. In European Journal of Teacher Education, roč. 24, 2001, č. 1, s. 59-66, ISSN 0261-9758.
 • SPILKOVÁ,V. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství. Pedagogika 2005, č. 1, s. 20 – 25. ISSN 0031-3815.
 • SPILKOVÁ,V. Obrat k dítěti jako východisko školské reformy. Pedagogika 2005, č. 2, s. 87 – 90. ISSN 0031-3815.
 • SPILKOVÁ,V. Pojem kvalita ve vzdělávání, kvalita školy v kontextu decentralizovaného školského systému. The New Educational Review, 2005, Vol.5, No. 1, p. 167 – 178. ISSN 1732-6729.
 • SPILKOVÁ,V. Les tentatives de mise en place des „Pédagogies nouvelles“ dans les écoles fondamentales tcheque apres 1989. Revue francaise de pédagogie, 2005, No 153, p. 25 – 38. ISSN 0556-7807.
 • SPILKOVÁ,V. Dilemata v pojetí pedagogické přípravy studentů učitelství. Pedagogika, 2006, č. 1, s. 19 – 30. ISSN 0031-3815.
 • SPILKOVÁ,V. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Pedagogika, 2007, roč. 57, č. 4, s. 338-348. ISSN 0031-3815.
 • HELUS,Z., SPILKOVÁ, V. Učitelská profese v teoretické a výzkumné reflexi. Pedagogika, roč. 60, 2010, č. 3-4, s. 197 – 199.
 • SPILKOVÁ, V Evropské přístupy k pojetí kvality učitele optikou formálních dokumentů. Pedagogika, roč. 60, 2010, č. 3-4, s.265 – 275.
 • SPILKOVÁ, V. Reflexe proměn přípravy učitelů pro primární vzdělávání v České republice po roce 1989. Pedagogika, roč. 61, 2011, č. 4, s. 358-372.
 • SPILKOVÁ, V. Development of student teacher´s professional identity through constructivist approaches and self-reflective techniques. Orbis scholae, vol.5, n.2, 2011, p.117-138. ISSN 1802-4637.
 • STRAKOVÁ,J., SPILKOVÁ,V. et al. Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, roč. 64, 2014, č. 1, s. 34-65. ISSN 0031-3815.
 • JANÍK,T., SPILKOVÁ,V., PÍŠOVÁ,M. Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, roč.24, 2014, č.2, s. 259-274. ISSN 1805- 9511.
 • SPILKOVÁ,V., WILDOVÁ,R. Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele? Pedagogická orientace, roč.24, 2014, č.3, s. 423-432. ISSN 1211-4669.
 • JANÍK,T., PÍŠOVÁ,M., SPILKOVÁ,V. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis scholae, 2014, 8, č.3, s.133-158. ISSN 1802-4637.
 • SPILKOVÁ,V Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání? Pedagogika, roč. 66, 2016, č. 4, s. 368-385. ISSN 0031-3815.
 • Členství ve vědeckých a odborných společnostech:
 • Vědecké rady: Technické univerzity – Pedagogické fakulty v Liberci, UK – Pedagogické fakulty v Praze, Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem
 • Pracovní skupina Akreditační komise ČR pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii
 • Oborové rady doktorského studia pedagogika na Pedagogických fakultách UK v Praze a UP v Olomouci a na Filozofické fakultě UK
 • Česká asociace pedagogického výzkumu, ATEE (Assotiation for Teacher Education in Europe), WAER (World Association for Educational Research)

Ocenění

 • V roce 1998 udělena rektorem pamětní medaile Univerzity Karlovy

Expert

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Klíčové principy projektu jsou zcela v souladu s mým přesvědčením o tom, co je hlavním cílem vzdělávání učitelů, jakými profesními znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami by měl být vybaven absolvent, aby byl v současných nárocích na školní vzdělávání schopen kvalitně zvládat učitelskou profesi. Za důležitý považuji v programu důraz na funkční propojování teoretické přípravy s reflektivně pojatou praxí na školách, na podporu aktivní role studentů v procesech utváření učitelské identity. Všichni, kdo se studenty učitelství pracují, jsou chápáni jako průvodci na cestě jejich profesního seberozvoje, což má zásadní vliv na kvalitu interpersonálních vztahů, sociálně emoční klima ve studijní skupině, konstruktivistické metody výuky i formativní způsob hodnocení. Jako zásadní vidím také prostor, který je v projektu věnován osobnostnímu rozvoji studenta učitelství.

Sama mám za sebou více než 25 let poměrně intenzivního úsilí o inovace v oblasti vzdělávání učitelů na základě znalosti evropských trendů ve vyspělých zemích. Na základě těchto zkušeností jsem došla k přesvědčení, že v rámci stávajících podmínek, které jsou vytvářeny pro fakulty připravující učitele, je velmi obtížné až nemožné realizovat opravdu kvalitní vzdělávání učitelů. Proto považuji za smysluplné věnovat své zkušenosti budování nových podob a cest k učitelské profesi, v týmu s lidmi, kteří sdílejí podobné hodnoty a představy, mají nadšení, silnou motivaci a dostatek energie k jejich prosazování. Mým přáním je, aby se projekt Učitel naživo stal laboratoří výzkumného ověřování progresivních přístupů, které by mohly být inspirací k proměnám v širším měřítku.

Co mi dělá radost?

V profesním životě je to práce v týmu, spolupráce s pozitivními a motivovanými lidmi, společná tvorba, sdílení, kvalitní proces i výsledek, který mi ukazuje smysl mé/naší práce. V osobním životě pak především pohoda a spokojenost v rámci celé rodiny, dobří přátelé, sport a to nejraději v přírodě – lyže, kolo, hory, moře.

Zkušenosti a vzdělání

Vzdělání a kvalifikace

 • Absolvent Pedagogické fakulty UK v Praze (1979)
 • Doktorát filozofie v oboru Pedagogická psychologie (1980)
 • Kandidátská dizertace v oboru Pedagogika (1989)
 • Docentura v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze (1997)
 • Jmenování profesorkou pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci (2008)

Pedagogická činnost

 • Obecná didaktika, srovnávací pedagogika, osobnostně sociální rozvoj v rámci přípravného vzdělávání učitelů
 • Teorie učitelské profese, primární pedagogika, vzdělávací politika v rámci doktorského studia
 • Semináře a dílny v rámci celoživotního vzdělávání učitelů – konstruktivistické přístupy k učení, respektující komunikace, klima ve třídě, formativní hodnocení
 • Vedení diplomových a rigorózních prací
 • Školitel doktorandů v oboru Pedagogika
 • Předseda komise a examinátor u státních závěrečných zkoušek z pedagogiky u magisterského a doktorského studia, u obhajob doktorských dizertací, examinátor u státních zkoušek z pedagogiky, psychologie a dramatické výchovy na DAMU
 • Oponent a člen komise u řady obhajob doktorských a habilitačních prací na UK v Praze (PedF, FF), MU v Brně, UP v Olomouci, UMB v Banské Bystrici, PU v Prešově